Mobilmeny.

Bollebygds kommun har tecknat avtal med Open Infra Core AB

Under ett extrainsatt möte den 20 april beslutade kommunstyrelsen att teckna avtal med Open Infra Core AB för att skapa möjlighet för en god bredbandsutbyggnad i kommunen. Samverkansavtalet blev idag undertecknat av båda parter.

Planen är att Open Infra ska påbörja och genomföra projekten under åren 2020-2022. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda.

Bredbandsstrategi

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi för Sverige som Bollebygds kommun ställer sig bakom. Målet med strategin är att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s senast år 2020. År 2025 är målet att 98 % av Sverige ska ha tillgång till 1Gbit/s.

Bakgrund

År 2015 tecknade kommunen ett samverkansavtal med TeliaSonera för utbyggnad av bredband. Arbetet försenades då det visade sig vara mer kostsamt än beräknat för Telias nätbolag att dra fram fiber i vissa delar av kommunen. Det avtal som nu tecknats kan ses som en komplettering till avtalet med TeliaSonera för att möjliggöra god bredbandstäckning på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsmål.

Bredbandsutbyggnaden är en strategiskt viktig fråga för kommunen då tillgång till ett snabbt, stabilt och robust bredband är viktigt ur demokratisynpunkt.

- Kommunens syfte med att teckna ett samverkansavtal är att få en så snabb och omfattande utbyggnad som möjligt och därför har kommunen valt att teckna avtal med Open Infra, säger kommunalråd Michael Plogell.

Information

Open Infra kommer att verka för att stödja och samarbeta med byalag, föreningar och andra intressenter för att uppnå en hög anslutningsgrad. Kommunen, tillsammans med Open Infra, kommer under nästa vecka (vecka19) att kalla till informationsmöte i de områden där utbyggnad är aktuell.

Har du frågor, kontakta då:

Per Hagehammar
Bredbandssamordnare
Telefon: 070-570 85 00
per.hagehammar@gmail.com