Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är direkt underställd nämnden med uppdrag att ansvara för kvalitet och säkerhet av hälso- och sjukvård i Bollebygds kommun.

Huvudansvaret rör säkerheten kring:

 • Kvalitet och patientsäkerhet/Systematiskt förbättringsarbete med avvikelsehantering och anmälan enligt lex Maria  
 • Läkemedelshantering
 • Delegering av Hälso- och sjukvårdsuppgifter
 • Samverkan inom och utom verksamheten, till exempel Samordnad vårdplanering
 • Dokumentation i patientjournal
 • Vård och behandling, rutiner för läkarmedverkan
 • Anmälan till nämnd
 • Medicintekniska produkter och förskrivningsansvar

MAS skall tillse:

 • att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs
 • att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten
 • att personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten
 • att det medicinska omhändertagandet tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet
 • att verksamhetens vårdpolicy följs

I Bollebygds kommun har MAS även medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR- uppdrag).