Snöröjning och sandning

Inom kommungränsen finns i huvudsak tre typer av vägar: statliga, kommunala och enskilda. De statliga vägarna vinterväghålles av trafikverket och de kommunala sköts åt kommunen av entreprenörer enligt nedanstående instruktion. De enskilda vägarna sköts normalt av fastighetsägaren eller samfälligheter.

Så här fungerar snöröjningen

Snöröjningen ska vara påbörjad senast en timme efter att snöfallet upphört om snödjupet överstiger 6 cm på vägar och 4 cm på gång- och cykelvägar. Då snödjupet överstiger 8 cm påbörjas snöröjningen omgående. Men det görs alltid en bedömning utifrån väderprognosen i det aktuella fallet. Om det till exempel har snöat 8 cm och prognosen säger att det ska snöa kraftigt i en timme till, så kan snöröjningen avvakta tills snöfallet upphört.

Snöröjningen påbörjas på gång- och cykelvägar. Därefter röjs vägar i de centrala delarna i respektive ort och vidare ut mot ytterområdena. När snö- och halkbekämpning av körbanor, gång- och cykelvägar och övriga ytor är klar börjar vi röja övergångsställen, trappor, busskurer och cykelställ.

Vi försöker minimera snösläppet när vi plogar, men tyvärr har vi inte möjlighet att öppna upp garageinfarter. Du som äger fastigheten får själv fördela snön längs plogkanterna vid sidan av din infart. Kom ihåg att du inte får lägga ut snö från din egen tomt på gatan.

Om du har synpunkter på snöröjningen

Innan du hör av dig till oss angående snöröjningen är det bra om du tagit reda på om det är kommunen, Trafikverket eller enskilda samfälligheter som ansvarar för snöröjningen på den aktuella platsen. I kartorna i högerkolumnen framgår vilka vägar som kommunen och Trafikverket ansvarar för.

Tänk också på att det tar cirka 12 timmar att snöröja en tätort som Bollebygd. Det kan alltså dröja innan de hinner till din gata.