Tyftet

Området ligger i norra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer från centrum. Området är uppdelat i två etapper. De tolv kommunala tomterna i etapp 1 är alla sålda. Etapp 2 omfattar 31 tomter med försäljningsstart i juni 2017.

Information om fördelning av tomter

Informationsmaterialet från mötet den 28 augusti finns bland dokumenten till höger.

För att vara med i fördelningen av tomter på Tyftet 2 ska din intresseanmälan ha inkommit till kommunen senast den 4 september 2017. Därefter skickas en bekräftelse ut via e-post till de som anmält intresse. I vecka 37 påbörjas arbetet med fördelning och kontraktskrivande.

Det är viktigt att tänka på att tomterna inte är byggklara, utan kommer behöva bearbetas inför byggnationen. För att underlätta till exempel vid förflyttning av massor, och även fortsatt under byggskedet, kommer förvaltningen ställa samman en kontaktlista med de köpare som vill vara med.

Fastställande av fastighetsbetckningar och adresser är på gång och hemsidan uppdateras löpande med ny information. Prenumerera gärna på uppdateringar, se högerspalten på denna sida. 

Tillåten byggnation

För fullständiga bestämmelser se plankartan i högerspalten. Nedan sammanfattas några av planbestämmelserna.

Tomt får bebyggas till maximalt 30 procent av tomtarean.

På tomten får friliggande villa eller parhus i högst två våningar, inklusive suterrängvåning och inredningsbar vind uppföras. Suterrängvåning ska utföras om det är lämpligt för anpassning till befintlig mark.

Komplementbyggnad, exempelvis garage, carport eller uthus, får ha en maximal byggnadshöjd om tre meter och en byggnadsarea om 50 kvadratmeter.