Plastanka i sandlåda

Avgifter och regler

Plats i förskola erbjuds från ett års ålder till dess att barnet börjar förskoleklass.

Tre grunder för rätt till plats i förskola


Vårdnadshavare arbetar eller studerar

Barnen får plats i den omfattning som krävs för närvaro på arbetsplats eller skola, restid och tid för sömn vid nattarbete. Studerande erbjuds tid utöver föreläsningar även för studietid under dagtid på vardagar.

Barnet har ett eget behov på

Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd i sin utveckling. Förskolechef utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut om sådan placering i förskola gäller högst ett år för att sedan omprövas.

Vårdnadshavare är föräldraledig eller utan arbete

Vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn eller arbetslös och arbetssökande. Placering beslutas av förskolechef på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Omfattningen är 15 timmar per vecka.

Förtydliganden

 • Ett barn kan bara ha placering utifrån en av tre ovanstående placeringsgrunder.
 • Alla barn erbjuds från höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds plats med 15 timmar per vecka, avgiftsfritt vilket motsvarar 525 timmar per år. Placering beslutas av förskolechef på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Närvarotiderna följer skolans läsårstider. Barn som har en placering utifrån någon av punkterna ovan kompenseras med en lägre avgift from september det år barnet fyller 3 år.

Verksamheten erbjuds i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors.


Omsorg kvällar, nätter och helger

Omsorg under kvällar (19-22), nätter (22-05) och helg (lördag, söndag och andra dagar som kan likställas med det) erbjuds barn mellan 1 och 12 år verksamheten är på Ekdalens förskola i form av pedagogisk omsorg. Omsorgen vänder sig till ensamstående vårdnadshavare med sådana arbetstider eller sammanboende vårdnadshavare där båda arbetar sådana tider. Med sammanboende vårdnadshavare jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden med någon som inte är förälder till barnet.

För att erhålla plats på kvällar, nätter och helger krävs ett regelbundet och kontinuerligt behov av omsorg denna tid, minst två gånger i månaden. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på andra sätt. Möjligheten att förändra arbetstiderna samt andra möjligheter ska ha prövats innan man ansöker om omsorg på kvällar, nätter och helger.

Arbetstiderna ska kunna styrkas med schema och intyg från arbetsgivaren, Bollebygds kommun har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Schema ska registreras i E-tjänster senast 14 dagar innan det börjar gälla för att behovet ska kunna tillgodoses (gäller även ändringar av schema).

Vid storhelg erbjuds omsorg efter särskild prövning, omsorgsbehovet ska vara anmält till Bollebygds kommun senast en månad innan.

Vårdnadshavaren är ansvarig för transport till och från omsorgen. Detta gäller även om barnet behöver förflyttas till den kvälls- och nattöppna omsorgen från en annan dagomsorg.  

Avgift och debitering

Avgiften gäller för gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande.

Avgiften beräknas på hushållets sammanslagna bruttoinkomster. I den avgiftsgrundad inkomst ingår:

 • inkomst av tjänst, rörelse, kapital och annan förvärvsinkomst
 • arvode
 • sjukpenning, föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • utbildningsbidrag (ej CSN) vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av inkomstuppgift måste ha inkommit till Bollebygds kommun senast den 25: e i en månad för att ändring av avgift ska ske för nästkommande månad.

Bollebygds kommun kan ompröva avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter från Skatteverket. Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum. Avgift betalas med en viss procent (enligt tabell nedan) av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst är från 1 april 2017, 45390 kronor per månad.

Man betalar så länge barnet/barnen har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.

Om inkomstuppgift inte lämnas, får man betala full taxa.

Från och med september det år barnet fyller tre år har man reduktion på avgiften varje månad. Gäller till och med det att barnet börjar förskoleklass eller grundskola.

Avgift betalas för varje månad under året. Avgiften avser innevarande månad.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har ett växelvis boende varannan vecka har rätt att få en delad avgift. Avgiften baserar sig på respektive hushålls inkomst.

Avgifter för barnomsorg
 Barn 1Barn 2Barn 3
Mer än 30 timmar3 % (dock högst 1 362 kr)2 % (dock högst 908 kr)1 % (dock högst 454 kr)
15 till 30 timmar2,7 %1,8 %0,9 %
Mindre än 15 timmar2,4 %1,6 %0,8 %

Nyhet:

För barn över 3 år i förskola gäller även följande förändringar:              (Gäller from september det år man fyller 3)                                                     Tidigare har reduktionen legat på 9 månader och ordinarie avgift har betalats för juni-augusti, nu är den istället omfördelad på 12 månader. 

Barn med max 15 timmar, lediga skollov:                                                               Om schemat är på max 15 timmar är placeringen avgiftsfri om man följer skolans läsårstider, detta motsvarar 525 timmar per år.

Barn med max 15 timmar med placering även på skolans lov:                             Vill man närvara även loven, har man tidigare betalt för juni-aug. Detta kommer också fördelas på 12 månader.                                                                          Avgiften motsvarar 3 månadsavgifter enligt Förskoletaxans intervall                    0 - 15 timmar utan reduktion, men utslagen på 12 månader.

Det blir för                                                                                                                  Barn 1: 0,6 %                                                                                                               Barn 2: 0,4 %                                                                                                             Barn 3: 0,2 %                                                                                                                 på familjeinkomsten under årets alla 12 månader.

Om man ligger på 15 timmar och inte gör något val, hamnar man automatiskt på placering med lov.