Plastanka i sandlåda

Avgifter och regler

Plats i förskola erbjuds från ett års ålder till dess att barnet börjar förskoleklass.

Tre grunder för rätt till plats i förskola


Vårdnadshavare arbetar eller studerar

Barnen får plats i den omfattning som krävs för närvaro på arbetsplats eller skola, restid och tid för sömn vid nattarbete. Studerande erbjuds tid utöver föreläsningar även för studietid under dagtid på vardagar.

Barnet har ett eget behov på

Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd i sin utveckling. Förskolechef utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut om sådan placering i förskola gäller högst ett år för att sedan omprövas.

Vårdnadshavare är föräldraledig eller utan arbete

Vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn eller arbetslös och arbetssökande. Placering beslutas av förskolechef på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Omfattningen är 15 timmar per vecka.

Förtydliganden

 • Ett barn kan bara ha placering utifrån en av tre ovanstående placeringsgrunder.
 • Alla barn erbjuds från höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds plats med 15 timmar per vecka, avgiftsfritt vilket motsvarar 525 timmar per år. Placering beslutas av förskolechef på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Närvarotiderna följer skolans läsårstider. Barn som har en placering utifrån någon av punkterna ovan kompenseras med en lägre avgift from september det år barnet fyller 3 år.

Verksamheten erbjuds i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors.


Omsorg kvällar, nätter och helger

Omsorg under kvällar (19-22), nätter (22-05) och helg (lördag, söndag och andra dagar som kan likställas med det) erbjuds barn mellan 1 och 12 år verksamheten är på Ekdalens förskola i form av pedagogisk omsorg. Omsorgen vänder sig till ensamstående vårdnadshavare med sådana arbetstider eller sammanboende vårdnadshavare där båda arbetar sådana tider. Med sammanboende vårdnadshavare jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden med någon som inte är förälder till barnet.

Önskas tid 05.30-06.00 eller 18.00-19.00 erbjuds plats i Töllsjö, Olsfors samt på Ekdalens förskola i Bollebygd. Därutöver erbjuds enbart plats på Ekdalens förskola (enligt rubriken Omsorg kvällar, nätter och helger). Behovet ska ansökas om för särskild prövning, beslut fattas av förskolechef och rektor samt omprövas en gång per år.

För att erhålla plats på kvällar, nätter och helger krävs ett regelbundet och kontinuerligt behov av omsorg denna tid, minst två gånger i månaden. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på andra sätt. Möjligheten att förändra arbetstiderna samt andra möjligheter ska ha prövats innan man ansöker om omsorg på kvällar, nätter och helger.

Arbetstiderna ska kunna styrkas med schema och intyg från arbetsgivaren, Bollebygds kommun har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Schema ska anmälas senast en månad innan det börjar gälla för att behovet ska kunna tillgodoses (gäller även ändringar av schema).

Vid storhelg erbjuds omsorg efter särskild prövning, omsorgsbehovet ska vara anmält till Bollebygds kommun senast en månad innan.

Vårdnadshavaren är ansvarig för transport till och från omsorgen. Detta gäller även om barnet behöver förflyttas till den kvälls- och nattöppna omsorgen från en annan dagomsorg.  

Ansökan

 • Ansökan om plats görs digitalt via Bollebygds kommuns hemsida. Man kan ställa barnet i kö när som helst men ködatum blir högst 6 månader innan önskad placering.
 • Ansökan får innehålla högst tre önskemål om placering.
 • Barnen får placering i kön efter ködatum.
 • Ansökan till omsorg på kvällar, nätter och helger är en ny ansökan även om barnet redan har en placering i någon av verksamheterna i Bollebygds kommun.

Erbjudande och placering

 • När vårdnadshavare har anmält behov av plats inom någon av verksamheterna som omfattas av detta regelverk ska plats erbjudas senast inom 4 månader, vid fritidshem erbjuds plats så snart behovet är känt för Bollebygds kommun.
 • Vårdnadshavare erbjuds plats via mail eller brev, beroende av vilket kommunikationssätt de själva valt vid ansökan.
 • Man kan bli erbjuden en plats vid en enhet man inte angett som önskemål vid sin ansökan. Om vårdnadshavare inte accepterar den placering som erbjuds kan man tacka nej och om så önskar stå kvar i kö, då påbörjas en ny köperiod om högst 4 månader. Möjlighet finns även att tacka ja till erbjuden plats och stå i omplaceringskö till något av de önskemål som var angett i ansökan, omplacering görs i augusti.
 • Innan barn definitivt får en plats måste vårdnadshavare ha tackat ja till erbjuden plats och lämnat in schema för barnet samt inkomstuppgifter.
 • Vårdnadshavare är skyldiga att till Bollebygds kommun meddela ändring av familjeförhållanden, inkomst och andra förhållanden som påverkar villkoren för placering och eller omsorgstid.

Uppsägning av plats

 • Uppsägning av plats ska ske senast 30 dagar innan barnets placering ska upphöra. Uppsägningen görs skriftligt till Bollebygds kommun. Avgift tas ut under uppsägningstiden.
 • Bollebygds kommun har rätt att säga upp barn från dess plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om avgiften inte betalats senast 40 dagar efter förfallodatum.
 • Uppsägning av plats som avser perioden juni till augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till verksamheten under höstterminen samma år.

Övrigt

 • Förskolor och fritidshem har öppet måndag till fredag 06.00-18.00.
 • Ändring av schema gällande förskola görs genom e-tjänst.  
 • Bollebygds kommun kan, om det finns särskilda skäl, komma överens med annan huvudman om att ta emot barn i deras verksamhet. Innan en annan huvudman fattar beslut om att ta emot barnen i deras verksamhet måste yttrande inhämtas från hemkommunen.
 • Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg har rätt att stänga för planering och utveckling av verksamheten under högst två dagar per termin. Dessa förläggs gemensamt med grundskolans studiedagar så långt som möjligt. Vårdnadshavare som inte klarar att ordna annan omsorg för sina barn erbjuds omsorg även dessa dagar. Behov av omsorg under dessa dagar ska meddelas förskolechef/rektor senast 14 dagar innan aktuell dag.
 • Under semesterperioden är det ett samordnat öppethållande mellan förskolor och fritidshem. Under denna tid erbjuds verksamhet i begränsad omfattning för föräldrar med behov av omsorg för sina barn.

Avgift och debitering

Avgiften gäller för gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande.

Avgiften beräknas på hushållets sammanslagna bruttoinkomster. I den avgiftsgrundad inkomst ingår:

 • inkomst av tjänst, rörelse, kapital och annan förvärvsinkomst
 • arvode
 • sjukpenning, föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • utbildningsbidrag (ej CSN) vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av inkomstuppgift måste ha inkommit till Bollebygds kommun senast den 25: e i en månad för att ändring av avgift ska ske för nästkommande månad.

Bollebygds kommun kan ompröva avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter från Skatteverket. Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum. Avgift betalas med en viss procent (enligt tabell nedan) av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst är från 1 maj 2018, 46080 kronor per månad.

Man betalar så länge barnet/barnen har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.

Om inkomstuppgift inte lämnas, får man betala full taxa.

Från och med september det år barnet fyller tre år har man reduktion på avgiften varje månad. Gäller till och med det att barnet börjar förskoleklass eller grundskola.

Avgift betalas för varje månad under året. Avgiften avser innevarande månad.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har ett växelvis boende varannan vecka har rätt att få en delad avgift. Avgiften baserar sig på respektive hushålls inkomst.

Avgifter för barnomsorg


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Mer än 30

timmar

3 % (dock högst
1 382 kr)

2 % (dock högst
922 kr)

1 % (dock högst
461 kr)

15 till 30
timmar

2,7 %

1,8 %

0,9 %

Mindre än 15
timmar

2,4 %

1,6 %

 

0,8 %