Mobilmeny.
Fiskhandlare på torget räcker över varor till en kund

Torghandel och allmänna platser

Bollebygds kommun upplåter delar av Gästgivartorget i Bollebygd för torghandel. Köpmännen i Bollebygd är ansvariga för torghandeln i samarbete med Bollebygds kommun. Här hittar du information om tillstånd och regler och formulär för ansökan om torgplats.

Torghandel får ske på följande tider:

  • Torsdag - fredag klockan 8.00 - 19.00
  • Lördag klockan 9.00 - 16.00

På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 13.00. För torghandel finns särskilda ordningsföreskrifter som reglerar när torghandel får bedrivas, enligt vilka grunder torgplatser fördelas etcetera.

Den som upplåter plats för torg- och marknadshandel är enligt lag skyldig att föra anteckningar om namn, personnummer, adress och telefonnummer för den som platsen upplåts till. Du måste därför lämna dessa uppgifter vid ansökan om torgplats.

Information om ansökan, avgifter och regler finns i högerkolumnen.

|
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
i Bollebygds kommun
2004-09-22
Reviderad 2013-03-21 § 36
Fastställda av kommunfullmäktige 2004-12-16

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bollebygds kommun
Bollebygds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§ 1
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga plats som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:
 Gästgivartorget, Bollebygd
Fasta och tillfälliga torgplatser
§ 3
På den allmänna försäljningsplatsen finns både fasta och tillfälliga torgplatser, vilka bestäms
av kommunstyrelsen.
En fast torgplats får användas på bestämd tid, dock högst under 12 månader.
En tillfällig torgplats får användas endast viss dag eller vissa dagar och anvisas av tekniska
avdelningen.
Ansökan
§ 4
Ansökan om torgplats skickas till Bollebygds kommun, 517 83 Bollebygd
Fördelning av torgplatser
§ 5
Vid fördelning av torgplats gäller följande:
Torgplatserna tilldelas försäljarna i den ordning ansökan inkommit till kommunen.
Innehavare av tillstånd har förtur vid förnyad ansökan. Ansökan som ej kan beviljas på
grund av att samtliga platser är upptagna kvarstår i kö om den sökande så önskar.
2(3)
Fler än en torgplats får tilldelas samma person endast om det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser.
Innehavares rätt att använda torgplats får inte överlåtas på eller upplåtas åt någon annan.
Uppsägningstid
§ 6
Under avtalsperioden har båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägningstiden är en
månad.
Tider för försäljning
§ 7
Torghandel får ske torsdag - fredag mellan kl. 8.00 och 19.00 samt lördag mellan 9.00 och
16.00.
På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågå
efter kl. 13.00.
Försäljare får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor
eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.
Kommunstyrelsen kan medge undantag från ovanstående tider.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
kommunstyrelsen besluta att försäljningen i särskilt fall skall ske vid andra tider än som
stadgas ovan eller delvis/helt ställas in.
Under avtalsperioden har båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägningstiden är en
månad.
Förbud mot försäljning av vissa varor
§ 8
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på den allmänna
försäljningsplatsen.
3(3)
Försäljning av livsmedel
§ 8
Vid försäljning av livsmedel på den allmänna försäljningsplatsen gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Byggnads- och miljönämnden utövar tillsyn och
prövar frågor om tillstånd enligt dessa författningar.
Placering av varor, redskap och fordon samt transporter till och från
torgplatserna.
§ 10
Samtliga försäljningsanordningar samt varor ska rymmas inom torgplatsen.
Under försäljningstid får inte försäljares fordon framföras på försäljningsplatsen.
För uppställning av fordon eller släpvagn på torgplatsen krävs kommunstyrelsens tillstånd.
Renhållning
§ 11
Innehavare av torgplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla ihop
och föra bort avfall och annat skräp från försäljningen. Innehavaren skall se till att
torgplatsen hålls ren och snygg.
Avgift
§ 12
För användning av torgplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som
beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av föreskrift
§ 13
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i dessa lokala
föreskrifter för torghandel kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.