Mobilmeny.
Händer på tangentbord med animerade hänglås ovanför.

Så här behandlar vi personuppgifter

När du är i kontakt med kommunen tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Här kan du läsa mer om hur Bollebygds kommun behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen ligger till grund för hur vi behandlar dina personuppgifter. Den grundar sig i de mänskliga rättigheterna och är till för att förhindra att någon kränker din personliga integritet och hjälper dig att ta kontrollen över hur dina personuppgifter används. Dina personuppgifter får endast hanteras om det finns stöd i lag eller om du uttryckligen godkänt hanteringen.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person och användas för att identifiera dig. Exempel på personuppgifter är:

 • namn
 • personnummer
 • adress och telefonnummer
 • foton, filmer och ljudupptagningar där det tydligt går att identifiera en person
 • fastighetsbeteckning.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Att behandla en personuppgift innebär att vidta åtgärder med den. Det kan exempelvis handla om att samla in, lagra, gallra, arkivera eller kopiera. Det kan vara en automatisk eller manuell behandling som ingår eller kommer att ingå i ett register.

Varför behandlar Bollebygds kommun dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska utföra våra kommunala skyldigheter och tillhandahålla det stöd och den service som vi är ansvariga för.

Vem har personuppgiftsansvar?

Varje nämnd som hanterar personuppgifter är personuppgiftsansvarig, inom respektive verksamhetsområde.
Personuppgiftsansvariga i Bollebygds kommun är:

 • kommunstyrelsen
 • socialnämnden
 • utbildningsnämnden
 • samhällsbyggnadsnämnden
 • valnämnden
 • revisorerna.

Hur får Bollebygds kommun in dina uppgifter?

Oftast lämnar du dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt ärende, exempelvis när du ansöker om förskoleplats till ditt barn eller när du ansöker om bygglov. Det kan också vara när du skickar ett e-postmeddelande eller lämnar en blankett till kommunen som innehåller personuppgifter. Vi kan också få dina personuppgifter från någon annan, exempelvis en kommun, myndighet, företag eller förening.

Hur hanterar kommunen personuppgifter?

Vi använder inte dina personuppgifter för andra syften än vad vi angett och vi behandlar inte fler personuppgifter än nödvändigt.

I vissa fall kan en verksamhet inom Bollebygds kommun komma att behöva dela personuppgifter med en annan verksamhet i kommunen, och det kan också hända att kommunen behöver dela personuppgifter med andra myndigheter. Dessa myndigheter kan till exempel vara Statistiska centralbyrån eller Försäkringskassan.

För att vissa av kommunens tjänster ska fungera delas personuppgifter vid behov med ett ombud. Dessa ombud kallas ”personuppgiftsbiträden” och har undertecknat ett särskilt avtal som reglerar att personuppgifterna hanteras korrekt och inte sprids vidare.

På sidan Personuppgifter Bollebygds kommun hanterar har vi samlat konkreta exempel på personuppgifter som olika verksamheter i kommunen hanterar.

Så länge sparar vi personuppgifterna

Inom kommunen sparar vi personuppgifter om dig så länge vi sköter ditt ärende. När personuppgifterna inte längre behövs ska de raderas eller avidentifieras.

Det finns lagar som gör att vi kan behöva spara vissa uppgifter om personer en längre tid, som till exempel tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Offentlighetsprincipen

Bollebygds kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, om de inte omfattas av sekretess. Det innebär att personuppgifter alltså kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är medarbetare i Bollebygds kommun och som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

I vissa fall kan personuppgiftsbiträden ha tillgång till personuppgifterna. Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter endast på den personuppgiftsansvariges vägnar. Kommunen använder sig av personuppgiftsbiträden för exempelvis IT-tjänster och support.

Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter som allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill lämna en synpunkt eller kontakta kommunen anonymt får du inte bifoga några personliga uppgifter eftersom dessa uppgifter registreras och därmed blir en allmän handling.

Hur skyddar Bollebygds kommun dina personuppgifter?

Kommunen månar om att uppfylla den säkerhet som krävs enligt dataskyddsförordningen, både tekniskt och organisatoriskt. Säkerhetsnivån kan variera, exempelvis beroende på vilken typ av uppgifter som behandlas, vilka risker som finns och hur känsliga uppgifterna är. Utifrån detta vidtas de säkerhetsåtgärder som är rimliga utifrån tekniska möjligheter och kostnader.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter kommunen behandlar. Du har bland annat rätt att:

 • Få veta vilka personuppgifter som Bollebygds kommun har om dig.
 • Höra av dig om du tycker att en uppgift som vi har om dig är felaktig eller missvisande. Kontakta oss med en begäran om att vi ska rätta uppgifterna.
 • Höra av dig om du tycker att Bollebygds kommun har hanterat personuppgifter om dig på ett felaktigt sätt.

Läs mer om dina rättigheter kring personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Integritetsskyddsmyndigheten arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Om du är missnöjd med de svar du får av Bollebygds kommun kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för de personuppgifter som behandlas i kommunen. Varje nämnd är sedan personuppgiftsansvarig för sitt ansvarsområde.

Har du frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss på Bollebygds kommun.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombuden är ansvariga för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom kommunen:

Magnus Blomqvist, 0709-48 78 36
Dan Bodin, 0709-48 73 31
E-post: dso@borasregionen.se