Mobilmeny.

Så här behandlar vi personuppgifter

När du är i kontakt med kommunen tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur vi arbetar med dataintegritet.

Genom att du är i kontakt med verksamheter i Bollebygds kommun tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Samma sak gäller även för ansökningar, anmälningar med mera. Den information du skickar med post, e-post och som du anger när du ringer till oss måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende.

Syftet med dataskyddsförordningen GDPR

Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott dataskydd för de system där personuppgifter behandlas.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om personen tydligt kan urskiljas på bilden.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen gäller för behandling av personuppgifter som helt eller delvis görs digitalt.

Så använder vi dina personuppgifter

Bollebygds kommun behandlar dina personuppgifter vid vanligt förekommande ärenden och för att kunna ge den samhällsservice som behövs.

Kommunen hanterar personuppgifter framförallt med stöd av laglig grund, myndighetsutövning eller allmänt intresse. De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med kommunen eller uppgifter från andra myndigheter.

På sidan "Lagar och riktlinjer" under "Om webbplatsen" kan du läsa mer om hur vi använder dina personuppgifter på vår webbplats.

Information

Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen informera dig, som lämnar personuppgifter till olika kommunala verksamheter, om hur dessa uppgifter kommer att användas. Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende eller med stöd av lagar, som till exempel Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen eller med hänvisning till att det finns ett allmänt intresse.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

I Bollebygds kommun är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive nämnds ansvarsområde. I vår kommun är det kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, jävsnämnden och valnämnden.

Vid frågor om vår personuppgiftshantering kan du skicka e-post till kommunen@bollebygd.se

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. På blanketten "Begäran om registerutdrag" , 169.5 kB, öppnas i nytt fönster. kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Bollebygds kommun.

Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet kan även hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Dataskyddsombud kan bistå nämnden med utbildning och information om dataskyddsförordningen och informations-säkerhet.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dso@borasregionen.se. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-myndigheten (IMY) om du tycker att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt.