Mobilmeny.

Ekonomi och budget

Bollebygds kommun får intäkter som används för att bekosta kommunens olika verksamheter och tjänster. Intäkterna består till största delen av skatter som invånarna betalar, så kallad kommunalskatt.

Mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska Sveriges kommuner på både kort och lång sikt ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Målet för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet ger ett överskott för framtida behov och investeringar. Kommunerna ska ha finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Finansiella mål tar sikte på kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Målen anger de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.  

Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska situation ska kommunen ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Hur man formulerar målen måste utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning.