Mobilmeny.

Överklaga beslut

Vid överklagan av kommunala beslut skiljer man på laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Överklagan enligt kommunallagen (Laglighetsprövning)

Kommunalbesvär (laglighetsprövning) handlar om beslutet kommit till på rätt sätt. Till exempel om någon av ledamöterna var jävig eller att de som beslutade inte var så många som det krävs.

Det är också möjligt att överklaga ett beslut där det kan anses att ärendet inte rör kommunens ansvarsområde. Kommunen ska bara hantera frågor av allmänintresse, det vill säga något som rör kommunen som geografiskt område eller dess invånare.

Vidare kan beslut som strider mot en annan lag eller princip överklagas. Exempelvis kan ett beslut bryta mot likställighetsprincipen om det gynnar en enskild på ett sätt som inte är objektivt.

Alla personer som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där, kan överklaga beslut enligt kommunallagen.

Överklagan enligt kommunallagen ska vara ställd till förvaltningsrätten, men sänds först till Bollebygds kommun. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor räknat från den dag då meddelande getts på kommunens anslagstavla om att protokollet från sammanträdet då beslutet fattades är justerat.

Överklagan enligt förvaltningslagen (Förvaltningsbesvär)

Om ett beslut berör just dig, om beslutet har gått dig emot eller om det är ett beslut som går att överklaga (anges direkt i berörd lag) kan du överklaga beslutet enligt förvaltningslagen. Det kan till exempel handla om plan- och byggärenden eller ett socialtjänstärende.

Vid förvaltningsbesvär görs en fullständig bedömning av beslutet, det vill säga att bedömningen inte är begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet.

Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till nämnd i kommunen som fattade beslutet. Den som fattat beslutet (nämnden, utskottet eller tjänstemannen) gör först en bedömning om ärendet ska omprövas (om beslutet ska ändras) eller inte.

Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till förvaltningsrätten (i vissa fall länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller). Domstolen avgör sedan frågan.

Beslut som går sökanden emot och som kan överklagas med förvaltningsbesvär, skickas alltid till den sökande tillsammans med en besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen framgår hur sökande ska gå till väga för att överklaga beslutet.