Mobilmeny.

Överklaga beslut

Vid överklagan av kommunala beslut skiljer man på laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Överklagan enligt kommunallagen (Laglighetsprövning)

Om du vill överklaga ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd i kommunen ska du göra det hos:

Förvaltningsrätten i Jönköping,
Box 2201,
550 02 Jönköping.

eller via e-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se

Ett beslut kan upphävas om det tillkommit på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller gäller något som inte är en kommunal angelägenhet. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt för att du anser att det är olämpligt. Förvaltningsrätten kan bara upphäva ett beslut, inte sätta ett annat i dess ställe.

Överklagandetiden är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande publiceras på kommunens digitala anslagstavla om att protokollet från sammanträdet då beslutet fattades har justerats.

Alla personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där, kan överklaga beslut enligt kommunallagen.

Överklagan enligt förvaltningslagen (Förvaltningsbesvär)

Om ett beslut berör just dig, om beslutet har gått dig emot eller om det är ett beslut som går att överklaga (anges direkt i berörd lag) kan du överklaga beslutet enligt förvaltningslagen. Det kan till exempel handla om plan- och byggärenden eller socialtjänstärenden.

Vid förvaltningsbesvär görs en fullständig bedömning av beslutet, det vill säga att bedömningen inte är begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet.

Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till den nämnd i kommunen som fattat beslutet. Den som fattat beslutet (nämnd, utskott eller tjänsteperson (enligt delegeringsrätt)) gör först en bedömning om ärendet ska omprövas (om beslutet ska ändras) eller inte.

Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till förvaltningsrätten (i vissa fall länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller). Domstolen avgör sedan frågan.

Beslut som går sökanden emot och som kan överklagas med förvaltningsbesvär, skickas alltid till den sökande tillsammans med en besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen framgår hur den sökande ska gå till väga för att överklaga beslutet.