Mobilmeny.

Diarium och arkiv

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas så rätten att ta del av allmänna handlingar sköts. Av den anledningen för kommunen register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen.

En handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev, men kan även vara i elektronisk form, till exempel e-post. Handlingen registreras i kommunens diarium och får ett diarienummer som är sökbart.

Ta del av allmänna handlingar

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Handlingen ska vara inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten.

Handlingar som skyddas av sekretess

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det innebär att allmänheten inte har rätt att få tillgång till dem. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar bland annat enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. I lagen finns det angivet vilka uppgifter som skyddas, i vilket sammanhang och under hur lång tid som uppgifterna ska skyddas.

Prövning innan handlingar kan lämnas ut

I samband med att allmänhet begär ut uppgifter eller handlingar från kommunen, görs en bedömning om uppgifterna kan medföra skada eller men för personen eller tredje person. Kommunen har rätt att med stöd av lagen besluta om att inte lämna ut uppgifter eller handlingar.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2010-03-04 

Papperskopior och utskrifter från svartvitt A4

sida 1-9 gratis
tio första sidorna 50 kr
varje sida därutöver 2 kr

Svartvitt övriga format (per sida)

A0 40 kr
A1 25 kr
A2 20 kr
A3 10 kr

Färg A4 (per sida)

sida 1-9 10 kr
varje sida från 10 sidor 15 kr/sida

Färg övriga format (per sida)

A0- A2 75 kr
A3 20 kr

Kopiering från mikrofilm

A3 35 kr
A4 25 kr

Avskrift av allmän handling

Avskrift av allmän handling 90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Utskrift av ljudbandsupptagning 90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Bestyrkta avskrifter/kopior av handlingar

Bestyrkt avskrift av handling 90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt kopia av handling (per kopia) 2 kr

Kopior från mikrofilm tas fram av Borås stad. Faktura till beställaren skickas därför från Borås stad.

Portokostnad

För avgiftsbelagda kopior ska ersättning för portokostnad tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Undantag

  • Ingen avgift tas ut för förtroendevald i Bollebygds kommun för kopia som krävs för förtroendeuppdragets utförande.
  • Ingen avgift tas ut för kommunens årsredovisning och budget samt handlingar till kommunfullmäktigemöten.
  • Ingen avgift tas ut för samråds- och utställningshandlingar i ärende som rör översikts- eller detaljplan.

Kommunen får besluta om ytterligare undantag om det finns särskilda skäl. Rätten att fatta ett sådant beslut får delegeras.

Justering av taxan

Justeringar av taxan som en anpassning till kostnadsutvecklingen görs av kommunstyrelsen.