Mobilmeny.

Diarium och arkiv

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas så rätten att ta del av allmänna handlingar sköts. Av den anledningen för kommunen register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen.

En handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev, men kan även vara i elektronisk form, till exempel e-post. Handlingen registreras i kommunens diarium och får ett diarienummer som är sökbart.

Ta del av allmänna handlingar

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Handlingen ska vara inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten.

Handlingar som skyddas av sekretess

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det innebär att allmänheten inte har rätt att få tillgång till dem. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar bland annat enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. I lagen finns det angivet vilka uppgifter som skyddas, i vilket sammanhang och under hur lång tid som uppgifterna ska skyddas.

Prövning innan handlingar kan lämnas ut

I samband med att allmänhet begär ut uppgifter eller handlingar från kommunen, görs en bedömning om uppgifterna kan medföra skada eller men för personen eller tredje person. Kommunen har rätt att med stöd av lagen besluta om att inte lämna ut uppgifter eller handlingar.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2023-02-09

Avgiften gäller även när handlingen sänds till beställaren via e-post eller fax.

Papperskopior och utskrifter från svartvitt A4

1-9 sidor kostnadsfritt
10 sidor 60 kr
Varje sida därutöver 2 kr/sid

Svartvitt A3 (per sida)

20 kr

Färg A4 (per sida)

Per sida (1-9 sidor) 10 kr
Varje sida därutöver 15 kr

Färg A3 (per sida)

30 kr

Kopiering från mikrofilm

A3 45 kr
A4 35 kr
Kopior från mikrofilm tas fram av Borås stad. Faktura till beställaren skickas därför från Borås stad.

Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar

Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post Kostnadsfritt
Inskanning av 1-9 sidor Kostnadsfritt
Inskanning av 10 sidor 50 kr
Inskanning av 11 och fler sidor 2 kr/styck

Avskrift av allmän handling, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior

Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt avskrift av handling 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt kopia av handling (per kopia) 2 kr per kopia

Portokostnad

För avgiftsbelagda kopior ska ersättning för faktisk portokostnad tas ut om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.