Mobilmeny.

Visselblåsning

Ett demokratiskt och rättssäkert samhälle bygger på god insyn i offentlig verksamhet. Bollebygds kommun vill göra rätt och behålla medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Därför har vi en visselblåsarfunktion som är till för dem som har en arbetsrelation till Bollebygds kommun.

I visselblåsartjänsten kan du som är anställd, förtroendevald eller har annan arbetsrelation till kommunen lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av kommunens verksamheter. På så vis vill vi kunna upptäcka och hindra eventuella missförhållanden på ett så tidigt stadium som möjligt.

Externt system för rapportering

Systemet för visselblåsartjänsten hanteras av en extern oberoende mottagare, så att hanteringen av rapporterna är självständig och ligger utanför kommunen. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Bollebygds kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Rapportering

Skyddet för visselblåsare är lagstadgat och finns för Bollebygds kommuns anställda och förtroendevalda, samt personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i kommunens verksamheter.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Bollebygds kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen.

Funktionen omfattar också medarbetare inom Bollebygds kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem. Sådana allvarliga oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för rapportering av personliga missförhållanden som gäller ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera, som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den person som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet, kommunens HR-funktion eller hos facklig företrädare.

Har du en generell synpunkt eller klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas du till att göra en anmälan på sidan Synpunkter och förslag.

Gör en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. Alla rapporter som kommer in är krypterade och hanteras på ett säkert sätt. Du är anonym, eftersom din IP-adress inte kan spåras. För att säkerställa detta, gör på följande sätt:

  • Använd inte företagets dator eller nätverk när du gör din anmälan.
  • Kopiera in texten nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till visselblåsartjänsten: https://whistle.qnister.com/bollebygdskommun

Om du inte vill använda webbformuläret kan du även tala in din rapport på telefon 036-330 07 40. Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet via telefon på samma sätt som via webbformuläret.

Hur kommer min rapport hanteras?

En extern utredare kommer bekräfta att din rapport har kommit in och sedan gå igenom de uppgifter som du har lämnat. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget. Där får du också återkoppling på vilken typ av åtgärder som tas med anledning av din rapport.

Rapportering till annan extern myndighet

Det är möjligt att även rapportera externt till av regeringen särskilt utsedda myndigheter. De har egna rapporteringskanaler, vilka kommunen inte har någon koppling till. Mer information om vad extern rapportering innebär och vilken myndighet du kan vända dig till inom Sverige finns i förordningen (2021:949) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ.

Skyddet som gäller vid rapporteringen i kommunens visselblåsarfunktion, gäller även vid rapportering till dessa externa myndigheter.

Till visselblåsartjänsten

Kopiera in https://whistle.qnister.com/bollebygdskommun i din webbläsare.