Mobilmeny.

Kommunens organisation

En kommuns organisation styrs av förtroendevalda politiker, som ansvarar för och fattar beslut om kommunens olika verksamheter.

Bollebygds kommun är uppdelad i sju nämnder och fyra förvaltningar. En av dessa nämnder är kommunstyrelsen som genom kommunallagen har en ledande och samordnande roll. 

Nämnder och förvaltningar

I kommunen finns fyra förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Nämnderna beslutar om vad som ska göras i kommunen. Ledningen i respektive förvaltning bestämmer hur besluten ska genomföras.

I Bollebygds kommun finns en överförmyndare

I varje kommun ska det också finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Denna verksamhet utför i de allra flesta fall myndighetsutövning mot enskild och har en tillsynsfunktion.