Mobilmeny.

Dina rättigheter

Det är viktigt för oss att Bollebygds kommun har personuppgifter om dig som är riktiga. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig eller om du vill radera en personuppgift.

Här kan du läsa mer i detalj om vad som gäller om du till exempel vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, hur du gör om du vill radera en personuppgift och hur du kommer i kontakt med oss om du har frågor.

Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få de felaktiga uppgifterna rättade. Du kan även lägga till uppgifter om det saknas något och som du tycker är relevant för behandlingen.

Om vi behöver rätta en uppgift om dig hör vi också av oss till dem som vi eventuellt har delat uppgifterna med – om det inte skulle visa sig vara omöjligt eller orimligt svårt.

I Sverige finns regler kring det som kallas för allmänna handlingar. Inom kommunen måste vi följa reglerna i:

  • tryckfrihetsförordningen
  • offentlighets- och sekretesslagen
  • arkivlagen.

Dessa regler gör att vi sällan kan radera alla personuppgifter. Vi måste därför spara en del av uppgifter kring dig.

Du kan begära att vi raderar personuppgifter som vi behandlar om dig. Då görs en utredning om vi kan göra det, utifrån lagstiftningen som finns.

Om vi kommer fram till att det går bra, raderas personuppgifter som vi har om dig. Vi meddelar, om så har skett även dem som vi lämnat ut personuppgifterna till om det inte skulle visa sig vara omöjligt eller orimligt svårt.

I vissa fall behöver du samtycka till att vi får behandla personuppgifter om dig. Att du samtycker betyder att du godkänner eller ger oss tillåtelse att hantera personuppgifter.

Om du har godkänt att vi behandlar en personuppgift om dig har du också rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det betyder att vi, efter att du kontaktar oss för att ta tillbaka samtycket, inte längre kan använda dina personuppgifter för det ändamål som samtycket handlade om.

Bra att tänka på:

  • Om du tar tillbaka ett samtycke påverkar det bara hur vi behandlar personuppgifter om dig framåt i tiden, inte bakåt.
  • Ibland kan vi inte radera uppgifter om dig eftersom kommunen styrs av regelverket kring vad som är en allmän handling (se stycket Radera personuppgifter).

Du har alltid möjlighet att höra av dig till kommunen om du tror eller misstänker att vi behandlar personuppgifter om dig på ett felaktigt sätt. De uppgifter som behandlas av kommunen ska vara korrekta och aktuella. Det är bra om du kan vara så tydlig som möjligt när du beskriver vad du tycker är fel.

Du har rätt att ha en annan åsikt än kommunen när det gäller hur vi hanterar personuppgifter om dig när vi gör det med stöd av allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. Om du har en annan åsikt kan du invända mot hur vi behandlar dessa uppgifter.

Om du hör av dig till oss för att invända mot hur vi behandlar uppgifter om dig, behöver kommunen kunna visa att det finns intressen som väger tyngre än dina, för att kommunen ska fortsätta behandla personuppgifterna.

När du vill invända mot en behandling av personuppgifter om dig är det bra om du kan vara så tydlig som möjligt när du beskriver vad du invänder dig mot. Vi utreder frågan och informerar dig om vad vi kommer fram till.

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt begränsar hur vi behandlar personuppgifter om dig.

Här är några exempel:

  • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas är om du anser att uppgifter om dig är felaktiga och du begärt rättelse av dina uppgifter. Medan frågan utreds kan du också begära att behandlingen av de aktuella personuppgifterna begränsas.
  • Du har invänt mot en viss behandling. Under den tid personuppgiftsansvarig utreder om vårt intresse väger tyngre än ditt intresse att personuppgifterna inte behandlas, kan du också ha rätt att till att behandlingen begränsas.

Om vi kommer fram till att vi kan begränsa hur vi behandlar personuppgifter om dig under en period, meddelar vi också dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – om det inte skulle visa sig vara omöjligt eller orimligt svårt.

Det finns inga särskilda formkrav för hur en begäran om begränsning ska se ut. Du kan göra det muntligt eller skriftligt. Av bevisskäl och för tydlighetens skull kan det vara bra att du gör det skriftligt

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas hos Bollebygds kommun. Denna rättighet heter "rätten till tillgång" i dataskyddsförordningen, men kallas ibland även för "rätten till registerutdrag". Den innebär att du kan vända dig till kommunen för att få information om vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur de används.

Rätten att få en kopia på dina personuppgifter innebär inte att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Det kan vara tillräckligt att kommunen ger dig en begriplig sammanställning av de personuppgifter som förekommer.

Denna rätt ska inte blandas ihop med rätten att ta del av allmänna handlingar från kommunen.

Blankett för registerutdrag. , 169.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ifylld och undertecknad blankett lämnas till receptionen på kommunhuset i Bollebygd eller skickas med post till Bollebygds kommun, 517 83 Bollebygd.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten finns blanketten även i kommunhusets reception. Då får du välja om registerutdraget ska skickas med rekommenderat brev till dig eller om du vill hämta ut det i receptionen på kommunhuset. Observera att du behöver legitimera dig när du hämtar ut registerutdraget.

Bollebygds kommun kommer att behandla din begäran om registerutdrag inom en månad.

Denna period får/kan vid behov förlängas med ytterligare två månader om din begäran är särskilt omfattande.

Om Bollebygds kommun inte behandlar personuppgifter om dig eller om de begärda uppgifterna av någon anledning inte kan lämnas ut kommer du att få besked om det.

Kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för de personuppgifter som behandlas i kommunen. Varje nämnd är sedan personuppgiftsansvarig för sitt ansvarsområde.

Har du frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss på Bollebygds kommun.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombuden är ansvariga för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom kommunen:

Magnus Blomqvist, 0709-48 78 36
Dan Bodin, 0709-48 73 31
E-post: dso@borasregionen.se