Grusväg på landsbygden i Bollebygds kommun

Vägbidrag

För enskilda vägar kan man få bidrag från Trafikverket och eller kommunen. En enskild väg sköts av vägens ägare, vägsamfällighet eller vägförening.

Statsbidrag

Statsbidrag utbetalas till enskilda vägar enligt förordningen om statsbidrag till enskilda vägar. Ansökan om statsbidrag lämnas till Trafikverket.

Driftbidrag för enskild väg med både statligt och kommunalt bidrag (vägsamfällighetsväg)

Det kommunala driftbidraget utbetalas med högst 30 procent på den bidragsgrundande kostnad som Trafikverket beräknat. Sammanlagt utbetalas högst 100 procent i kommunalt och statligt bidrag.

Exempel:
Om statligt bidrag beviljas med 70 procent på den av Trafikiverket beräknade kostnaden för drift av vägen, beviljas årligt kommunalt driftbidrag med 30 procent. Om statligt bidrag beviljas med 80 procent beviljas kommunalt bidrag med 20 procent.

Driftbidrag för enskild väg med enbart kommunalt bidrag (utfartsväg)

Bidrag utgår med 1,25 kr per längdmeter bidragsberättigad väg. Bidrag beviljas endast om vägens längd överstiger 200 meter. Vägen ska utgöra utfartsväg från fastighet för fast boende. Med fast boende menas att den boende ska vara mantalsskriven på fastigheten.

Iståndsättningsbidrag för enskild väg med både statligt och kommunalt bidrag (vägsamfällighetsväg)

Iståndsättningsbidrag är till för att höja vägens standard och beviljas med högst 20 procent på de kostnader som godkänts av Trafikverket. Sammanlagt utgår högst 90 procent i kommunalt och statligt bidrag. Bidrag beviljas inte om arbetet påbörjas innan beslut om kommunalt bidrag är fattat.

Iståndsättningsbidrag för enskild väg med enbart kommunalt bidrag (utfartsväg)

Bidrag till iståndsättning av enskild väg som inte får statligt bidrag kan beviljas efter särskild prövning från fall till fall. Bidrag beviljas med högst 30 procent på de kostnader som godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.

Se övriga villkor i bestämmelser och tillämpningsföreskrifter under dokument och blanketter.