Mobilmeny.
Grusväg på landsbygden i Bollebygds kommun

Vägbidrag

För enskilda vägar kan man få bidrag från Trafikverket och eller kommunen. En enskild väg sköts av vägens ägare, vägsamfällighet eller vägförening.

Statsbidrag

Statsbidrag utbetalas till enskilda vägar enligt förordningen om statsbidrag till enskilda vägar. Ansökan om statsbidrag lämnas till Trafikverket.

Årligt driftbidrag för enskild väg med både statligt och kommunalt bidrag (vägsamfällighetsväg)

Det kommunala driftbidraget utbetalas med högst 30 procent på den bidragsgrundande kostnad som Trafikverket beräknat. Sammanlagt utbetalas högst 100 procent i kommunalt och statligt bidrag.

Exempel:
Om statligt bidrag beviljas med 70 procent på den av Trafikiverket beräknade kostnaden för drift av vägen, beviljas årligt kommunalt driftbidrag med 30 procent. Om statligt bidrag beviljas med 80 procent beviljas kommunalt bidrag med 20 procent.

Årligt driftbidrag för enskild väg med enbart kommunalt bidrag (utfartsväg)

Bidrag utgår med 3,50 kronor per längdmeter bidragsberättigad väg. Bidrag beviljas endast om vägens längd överstiger 200 meter. Vägen ska utgöra utfartsväg från fastighet för fast boende. Med fast boende menas att den boende ska vara mantalsskriven på fastigheten.

Särskilt driftbidrag för enskild väg med både statligt och kommunalt bidrag (vägsamfällighetsväg)

Bidrag utgår med högst 20 % på av Trafikverket godkända verkliga kostnader.Sammanlagt utgår högst 90 % i kommunalt och statligt bidrag på av Trafikverket godkända verkliga kostnader. Bidrag beviljas inte om arbetet påbörjas innan beslut om kommunalt bidrag är fattat.

Särskilt driftbidrag för enskild väg med enbart kommunalt bidrag (utfartsväg)

Särskilt driftbidrag för enskild väg som inte får statligt bidrag kan beviljas efter särskild prövning från fall till fall. Bidrag utgår med högst 30 % på av samhällsbyggnadsförvaltningen godkända verkliga kostnader.

Bidrag till byggande

Bidrag till byggande betalas enbart ut om ett avtal tecknas mellan ägaren av den enskilda vägen/vägsamfälligheten och Bollebygds kommun.

Se övriga villkor i bestämmelser och tillämpningsföreskrifter under dokument och blanketter.