Mobilmeny.
Vattenfärger

Kultur i skolan

Ett av målen i läroplanen för skolan (Lgr22) lyder så här: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud”.

Skolans och förskolans läroplan

I läroplanen för skola och förskola beskrivs skolans värdegrund, uppdrag, övergripande mål och riktlinjer. Exempel från läroplanen: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” och ”skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”. Här kan den professionella kulturen (dans, teater, musik, bildkonst, litteratur mm) öppna för djupare upplevelser som också kan leda till diskussion.

Kultur en pedagogisk funktion

Det egna skapandet ingår som en naturlig del i de estetiska ämnena men har också en pedagogisk funktion i andra ämnen. I kursplanen för svenska anges t ex att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” och att ”uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”. I kursplanerna för kemi, biologi och fysik anges att undervisningen ska bidra till ”att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll”. I formuleringarna för de yngre barnen förstärks begreppen ytterligare men formuleringar i Lpfö (Lpfö 98 reviderad 2010) som följer: "Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande."

Årshjul för likvärdighet

I kommunens skolor pågår det idag, olika arbete där kulturen är en del i lärandet. Det finns ett intresse bland lärare och rektorer att utveckla detta så att fler elever innefattas av utbudet och på det viset erbjuds en mer likvärdig utbildning oavsett skola. Vår tanke med att skapa ett årshjul är att alla elever ska ha fått ett likvärdigt utbud när de börjar årskurs 7 på samma skola.

Barnkulturgruppen

Bollebygds kommun har en fördel av sin småskalighet i genomförandet av utvecklingsinsatser. Det finns en fungerande organisation i dag vad gäller utbyte och utveckling mellan de olika skolorna. För att uppnå ett långsiktigt arbete finns ett nätverk där alla deltagande skolorna har representanter. Denna grupps uppgift är att förankra arbetet ute på skolorna, så att kulturen integreras i alla ämnen.