Mobilmeny.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan

Elev som behöver ansöka om skolskjuts är:

  • Elev som går på anvisad skola och har rätt till skolskjuts på grund av avståndet
  • Elev som önskar skolskjuts på grund av elevs funktionsnedsättning
  • Elev som inte uppfyller avståndskravet men vill ha sin rätt till skolskjuts prövad på grund av trafikfarlig väg
  • Elev som önskar skolskjuts på grund av annan särskild omständighet
  • Elev som önskar skolskjuts från sin sekundäradress på grund av växelvis boende
  • Elev som önskar resa i mån av plats
  • Elev som önskar skolskjuts på grund av ändrade förutsättningar under läsårets gång, till exempel på grund av flytt.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs digitalt och ska göras inför varje nytt läsår.

För att säkerställa att skolskjuts kan anordnas från och med läsårets första skoldag måste ansökan inkomma senast 26 april samma år. Individuell prövning genomförs och beslut fattas i varje enskilt ärende.

Ansökningar inkomna efter 26 april kommer att hanteras. Det kan dock dröja till efter läsårets start innan beslut meddelas, vilket innebär att eleven kan behöva ombesörja transport till och från skolan på egen hand under läsårets första veckor.

Observera att resa i mån av plats tidigast kan ansökas 7 dagar innan läsårets första skoldag.

Skolskjutsbeslut

Beslut om skolskjuts meddelas senast 10 maj, förutsatt att ansökan inkommit senast 26 april. Informationen meddelas via Föräldraportalen för skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och innehåller endast ett beslut om huruvida eleven tilldelats skolskjuts eller ej.

Information om skolskjutsens genomförande

Information om skolskjutsens utförande meddelas via Föräldraportalen för skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under vecka 32. Informationen innehåller tilldelat färdmedel, tilldelad hållplats och ett individuellt reseschema i de fall skolskjutsen anordnas med skolbuss. Skolbussrutter och tidtabell återfinns även på kommunens hemsida från och med vecka 33.

Tidtabeller skickas inte till elever som tilldelats linjetrafik. Det är elevens och dess vårdnadshavares ansvar att tillgodose sig tillräcklig information om närmsta linjetrafikhållplats samt bussens tidtabell.