Mobilmeny.

Avgifter för stöd- och serviceinsatser

Bollebygds kommun tar ut avgift för stöd- och serviceinsatser. På den här sidan finns aktuella priser och information om beräkning av avgifter.

Avgifterna regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges i dokumentet är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet 2024 (57 300 kr). Insatser inom Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat, boende, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Avgift för insatser som benämns som annat bistånd är avgiftsbelagda enligt tabellen nedan med undantag för de insatser som även förekommer inom LSS.

Taxetabell

Gäller från 1 mars 2024

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL

Avgifter för särskilt boende

Pris

Särskilt boende omvårdnad och service

2 575 kronor per månad (maxtaxa)

Matabonnemang särskilt boende

4 410 kronor per månad

Sondnäring

50 kronor per dygn (1 500 kronor per månad)

Förbrukningsvaror

160 kronor per månad

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL

Avgifter hemtjänst (ordinärt boende)

Pris

Hemtjänst

269 kronor per beslutad timma

Trygghetslarm

239 kronor per månad

Avgift för borttappad larmklocka

1000 kronor i engångsavgift

Installation av larm

200 kronor i engångsavgift

Matavgift vid matdistribution

70 kronor per portion

Dagverksamhet

80 kronor per tillfälle (för deltagare som deltar halvdagar debiteras halva avgiften)

Matavgift dagverksamhet

70 kronor per portion

Avlösning

Avgiftsfritt upp till 12 timmar i månaden, därefter motsvarande avgift som hemtjänst

Sondnäring

50 kronor per dygn (1 500 kronor per månad)

Korttidsboende/växelvård

86 kronor per dygn

Måltidsavgift korttidsboende/växelvård

147 kronor per dygn

Kommunal primärvård

395 kronor per månad

Annat bistånd

269 kronor per beslutad timma

Avgifter för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Avgifter för insatser enligt LSS

Pris

Mat under korttidstillsyn och korttidsvistelse

Genomsnitt av Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnader för åldersintervallerna 0-5 år, 6-13 år, 14-17 år, och 18 -60 år.

Bostad med särskild service för ungdomar under 18 år

Enligt riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn

Mat i bostad med särskild service för vuxna- gruppbostad (gemensam hushållskassa)

3000 kronor i månaden

Förbrukningsvaror gruppbostad

160 kronor i månaden

Övriga avgifter

Avgifter för övriga insatser

Pris

Flyttstäd

Avgift som den timkostnad som upphandlat företag fakturerar kommunen

Resor i kommunens fordon (vid tex. aktivitetsresor)

25 kronor per mil fördelat på antal resande (ej personal)


Vilken avgift du ska betala avgörs bland annat av din inkomst, bostadskostnad och vilka insatser som beviljats.

Beräkningsformel:

+ Nettoinkomst per månad
+ Bostadstillägg/bidrag
- Boendekostnad per månad
- Minimibelopp per månad
= Avgiftsutrymme i kronor per månad

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster såsom lön, aktivitets- och sjukersättning samt inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst bland annat bostadstillägg och bostadsbidrag. Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du är gift beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst om du och din make/maka bor tillsammans. Bor du och din make/maka på olika ställen beräknas inkomsten som om du vore ensamstående. Om du är ogift men sambo beräknas inkomsten som om du vore ensamstående.

Du ska redovisa aktuella inkomstuppgifter på fastställd blankett. Om du gör detta tar kommunen ut avgift enligt fastställd taxa. Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften.

Innan avgiften fastställs räknas ditt så kallade förbehållsbelopp ut. Detta består av ett minimibelopp som ska täcka dina personliga utgifter samt din boendekostnad. Förbehållsbeloppet dras från din nettoinkomst och det som återstår kallas avgiftsutrymme. Beroende på hur stort ditt avgiftsutrymme är kan din avgift minskas. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet som fastställs av riksdagen varje år. För personer 60 år eller yngre är det en uppräkning av minimibeloppet på 10%.

Din bostadskostnad består av hyra om du bor i hyreslägenhet och månadsavgift om du bor i bostadsrätt. Viss del av räntekostnaden för bostadslån räknas som bostadskostnad. Kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten räknas också som bostadskostnad, däremot inte hushållsel.

Om du bor i eget småhus får du räkna med tomträttsavgäld, kommunal fastighetsavgift samt viss del av räntekostnaden för bostadslån. Kostnad för bostadens uppvärmning och övriga driftskostnader beräknas enligt Pensionsmyndighetens schablonbelopp för 2024. Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Annat bistånd i olika former beviljas i vissa fall. Det är biståndshandläggaren som beslutar om avgift ska tas ut. I vissa fall kan ett beslut om annat bistånd vara avgiftsfritt, till exempel med motiveringen att det är en kortvarig och vårdande insats.

Minimibeloppet 2024 för personer 60 år eller yngre:

  • 7 768 kr per månad för ensamstående
  • 6 338 kr per månad för sammanlevande makar.

Minimibeloppet 2024 för personer 61 år och äldre

  • 7 062kr per månad för ensamstående
  • 5 762 kr per månad för sammanlevande makar.

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och ska täcka kostnader för dina personliga behov. I beloppet ingår kostnader för:

Vad minimibeloppet ska täcka

Artiklar och tjänster


Livsmedel

Husgeråd

Möbler

Tandvård

Kläder och skor

Dagstidning

Resor

Läkemedel

Fritid

Telefon

Hygienprodukter

Hemförsäkring

Hushållsel

Förbrukningsvaror

Öppen hälso- och sjukvård

 

Höjning av minimibelopp

Om dina kostnader för någon del i minimibeloppet överstiger normala kostnader eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader kan du i vissa fall få ett individuellt tillägg. Kostnaden måste då uppgå till minst 200 kr per månad under minst 6 av årets månader

Minimibeloppet höjs automatiskt om du har måltidsabonnemang, matdistribution eller matavgitf i samband med korttidsvistelse, växelvård eller dagverksamhet. För andra fördyrade kostnader såsom godman, hemmavarande barn eller övriga kostnader, ska en ansökan göras genom att fylla i uppgifter om fördyrade kostnader i inkomstblanketten. Kommunen prövar din ansökan enligt gällande riktlinje.

Sänkning av minimibelopp

Minimibeloppet kan sänkas i vissa fall. Det gäller när du inte har en utgiftspost som ingår i minimibeloppet. Om du bor på särskilt boende ingår hushållsel i din hyra. Ditt minimibelopp sänks därför med motsvarande kostnad.

Höjning av minimibelopp efter individuell prövning

Eftersom en person kan ha faktiska kostnader som överstiger det schablonbaserade minimibeloppet kan ett höjt minimibelopp fastställas efter individuell prövning. Kostnaderna ska vara varaktiga under större delen av ett år, styrkta och överstiga minst 200 kr per månad. Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning kan inte föranleda höjning av minimibeloppet.

Den avgift kommunen tar ut för hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård får högst vara 2 575 kronor per månad. Detta kallas maxtaxa.

Stöd och service som ges enligt LSS ska vara avgiftsfritt men i anslutning till en insats får kommunen ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifter får dock endast tas ut av dem som har egen inkomst, exempelvis hel sjukersättning eller helaktivitetsersättning.

Om du har avgifter från kommunen i samband med LSS-insatser görs ingen automatisk avgiftsberäkning utan du måste själv begära att få en sådan. Detta gör du genom att kontakta kommunens avgiftshandläggare som då beräknar ditt avgiftsutrymme.

Om du meddelar kommande frånvaro, till exempel vistelse på annan ort, senast en vecka innan blir du avgiftsbefriad. En längre tids uppehåll kan innebära omprövning av biståndsbeslutet.

Om du har matdistribution och vill avbeställa denna ska du göra det senast två dagar innan för att bli avgiftsbefriad. Om du avbeställer senare tas full avgift ut.

Sjukhusvistelse

Om du inte kan nyttja insatsen på grund av att du vårdas på sjukhus blir du avgiftsbefriad för denna tid.

Om du flyttar till särskilt boende och inte hinner avveckla din tidigare bostad får du räkna in båda bostadskostnaderna under högst 3 månader. Reduceringen sker endast om du kan styrka att hyresrätten är uppsagd eller lämnad till försäljning.

Avgiften räknas om årligen

Avgifterna är knutna till prisbasbeloppet som justeras varje år. Du kommer därför få ett nytt avgiftsbeslut varje år.

Skyldighet att anmäla ändrad inkomst

Du är skyldig att själv anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller övriga förändringar som kan medföra ändringar av avgiften.

Betalning av avgift

Uttagandet av avgift är individuellt och tas ut per individ och inte per hushåll. Du betalar din avgift en månad i efterskott. Den som beviljas insatser ska betala avgiften från den dagen då insatserna startar. I de fall insatser avslutas (gäller även vid dödsfall) avslutas debiteringen samma dag.

Vid utebliven betalning

Kommunens riktlinjer för krav vid utebliven betalning följs. Vid utebliven betalning skickar kommunen en påminnelse 10 dagar efter förfallodatumet. Därefter skickas kravet till inkasso.

Rätt att överklaga avgiften

Besked om din avgift ska du alltid få skriftligt. Om du har frågor kontakta din avgiftshandläggare. Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga avgiftsbeslutet. Hur du gör framgår av informationen du får tillsammans med avgiftsbeslutet. Överklagan måste ha kommit in till kommunen senast tre veckor efter att du fick beslutet.