Mobilmeny.

Funktionsnedsättning

Du som behöver stöd och hjälp på grund av funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Socialtjänsten arbetar för att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Verksamheten regleras i socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Stöd och service

Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. Målet med SoL är att ta hänsyn till behov så att du uppnår skälig levnadsnivå samtidigt som LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. LSS är en rättighetslag och ett komplement till andra lagar för personer som omfattas av personkrets(se nedan i texten), med syftet att få möjlighet att leva som andra.

För vem gäller LSS?

Personer som omfattas av LSS personkrets:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och där med ett omfattande behov av stöd eller service.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd. Socialtjänstens utredare ger dig mer information om stödinsatserna.

Är du intresserad av att engagera dig som kontaktperson eller stödfamilj kontakta kommunens utredare.