Mobilmeny.

Servicedeklarationer

En verksamhets servicedeklaration ska på ett tydligt sätt beskriva vad du kan förvänta dig av den verksamheten.

Målet med servicedeklarationerna är att såväl brukare som personal ska bli nöjda med den omsorg, den service och de tjänster som erbjuds. Servicedeklarationerna ska också beskriva hur man kan lämna synpunkter på verksamheten.

Berätta vad du tycker!

- det hjälper oss att bli bättre. Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av dina tankar idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att bli bättre. Synpunkter lämnar du lättast här på vår hemsida. Det finns även en blankett hos våra verksamheter.

Nedan hittar du servicedeklarationer för verksamheter inom Bollebygds kommuns socialförvaltning.

Fastställd av omsorgsnämnden 2014-12-18

Att ha ett arbete har en väsentlig betydelse för alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Genom arbetet tillgodoses, utöver försörjning, även mänskliga behov som gemenskap, personlig utveckling och en meningsfull tillvaro. Det är mot den bakgrunden som insatsen daglig verksamhet kommit till.

Daglig verksamhet är inte ett lönearbete med anställningsförhållande. Semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte. Det utgår en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst.

Dina individuella behov, förutsättningar, intresse och önskemål påverkar vad du gör under dagen. Daglig verksamhet ska vara individuellt anpassad så att den blir meningsfull, motiverande och stimulerande där utveckling och möjlighet till gemenskap står i centrum. Rätten till delaktighet och inflytande är en grundläggande utgångspunkt för stödet. Du har ett stort handlingsutrymme och goda valmöjligheter.

Vi ser till att

 • Du tilldelas en stödperson innan du börjar på daglig verksamhet.
 • Du erbjuds ett planeringsmöte med din stödperson, en aktiveringspedagog och enhetschefen innan du börjar.
 • Vi gemensamt innan du börjar, gör en genomförandeplan/arbetsplan som följs upp senast tre månader efter att du börjat.
 • Du har möjlighet att påverka vem i personalgruppen som kommer att vara din stödperson.
 • Du erbjuds minst fyra mötestillfällen per år med din stödperson där genomförandeplanens/arbetsplanens mål och innehåll diskuteras.
 • Du har möjlighet att påverka innehållet i din dagliga verksamhet, bland annat genom brukarråd som erbjuds två gånger per år.
 • Du får en individuellt anpassad sysselsättning grundad på dina behov och förutsättningar.
 • Stödja dig så att du ges möjlighet till att vara delaktig i samhället.
 • Informera om förändringar och presentera ny personal när det är aktuellt.
 • Personalen får kontinuerlig fortbildning och handledning för att upprätthålla och utveckla kompetensen i arbetsgruppen.
 • Arbetsuppgifterna inom daglig verksamhet ständigt utvecklas för att tillgodose de behov som finns.

Fastställd av omsorgsnämnden 2013-12-18

Insatsen bostad med särskild service syftar till att ge funktionshindrade
vuxna en bostad som är anpassad efter funktionshindrets krav. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Dina individuella behov och intressen styr insatsen. Du väljer själv hur du vill ha det i din lägenhet och hur du vill utforma din dag, vad och när du vill äta, stiga upp eller lägga dig. I ditt boende väljer du själv om och när du vill umgås med dina grannar. Vissa regler kan förekomma för att boendet ska
passa på bästa sätt för alla.

Rätten till delaktighet och inflytande är en grundläggande utgångspunkt
för stödet. Du har ett stort handlingsutrymme och goda valmöjligheter.

Vi ser till att

 • Du tilldelas en stödperson innan du flyttar in.
 • Du erbjuds ett inflyttningsmöte med din stödperson, boendepedagog och
  enhetschef före inflytt.
 • Vi gemensamt vid inflyttningsmötet gör en genomförandeplan/arbetsplan
  som följs upp senast tre månader efter inflytt.
 • Tillsammans ta fram en handlingsplan för hur du vill att vi ska gå till väga
  om vi inte får tag på dig.
 • Personal finns tillgänglig under hela dygnet för dig som har behov av det.
 • Du har möjlighet att påverka vem i personalgruppen som kommer att vara
  din stödperson.
 • Du erbjuds minst fyra mötestillfällen per år med din stödperson där genomförandeplanens/arbetsplanens mål och innehåll diskuteras.
 • Hålla överenskomna tider med en marginal på 15 minuter eller meddela
  förändringar.
 • Du har möjlighet att ta del av ett varierat utbud av gemensamma aktiviteter, minst en aktivitet i veckan. Du har möjlighet att påverka vilka
  aktiviteter som ska anordnas bland annat genom husmöten som erbjuds
  4 gånger per år.
 • Stödja dig vid kontakter, om du behöver, med dina vänner, myndigheter
  mm.
 • Stödja dig så att du kan vara delaktig i samhället tex. genom att ge tips på
  kultur- och fritidsaktiviteter, ge möjlighet till att följa nyheterna och annat
  som presenteras i media.
 • Informera om förändringar och presenterar ny personal när det är aktuellt.
 • Personalen får kontinuerlig fortbildning och handledning för att upprätthålla och utveckla kompetensen i arbetsgruppen.

Fastställd av omsorgsnämnden 2010-11-23

Dagverksamheten är till för den som av på grund av fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning, eller av sociala skäl behöver miljöombyte eller sysselsättning på dagarna. Målet med deltagandet bestäms tillsammans med brukaren och/eller dess företrädare. Dagverksamheten erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter som styrs av deltagarnas intressen och förutsättningar.

Plats på dagverksamheten beviljas av kommunens biståndshandläggare
tel. 033-23 13 00.

Vi ser till att du

 • Du får ett gott bemötande av vår personal.
 • Vår personal är kunnig och professionell.
 • Du och dina närstående får delta i ett gemensamt samtal i samband med ditt första besök på dagverksamheten.
 • Tillsammans med dig göra en genomförandeplan som beskriver innehållet i din dagverksamhet.
 • Du får möjlighet att delta i olika aktiviteter som passar dig » Personalen har synlig namnskylt med foto.
 • Du erbjuds god och näringsriktig mat som intas i en trivsam miljö tillsammans med andra.
 • Du ges möjlighet att påverka dagverksamhetens utbud av
  aktiviteter.
 • Du och dina anhöriga informeras fortlöpande om dagverksamhetens aktiviteter.

Fastställd av omsorgsnämnden 2012-08-30

När du ansöker om omsorgsinsatser – exempelvis hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse, särskilt boende – handläggs ditt ärende av en biståndshandläggare. Insatserna beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) efter behovsbedömning.

Vill du veta mer kan du höra av dig till biståndshandläggaren, tel 033-23 13 00.

Vi ser till att du

 • Du får ett gott bemötande av våra handläggare.
 • Du får ditt behov utrett och bedömt av professionella handläggare.
 • Du kontaktas av ansvarig handläggare inom två arbetsdagar efter det att vi mottagit din ansökan.
 • Du ges möjlighet att vara delaktig i den utredning som handläggaren gör för att kunna bedöma ditt behov av hjälp.
 • Du får ett skriftligt beslutsmeddelande senast två veckor efter ansökan om service- och omvårdnadsinsatser.
 • Du får ett skriftligt beslutsmeddelande senast åtta veckor efter ansökan om särskilt boende.
 • Du får hjälp med att överklaga beslutet ifall du får avslag eller delvis avslag.
 • Din handläggare informerar dig om övriga insatser du eventuellt kan vara i behov av.
 • Du får svar senast vardagen efter att du lämnat meddelande på telefonsvarare eller e-post.
 • Handläggarna har synlig namnskylt med foto.

Reviderad av omsorgsnämnden 2014-03-27

Försörjningsstöd är ett bidrag till den enskildes försörjning som beviljas enligt socialtjänstlagen. Bidraget ska utformas så att det ger den enskilde en skälig levnadsnivå och stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Efter ansökan om försörjningsstöd handläggs ärendet av en socialsekreterare. Försörjningsstödet beviljas enligt socialtjänstlagen efter prövning av rätten till bistånd.

För mer information kontakta kommunens socialsekreterare, tel. 033-23 13 00.

Vi ser till att du

 • Du får träffa en handläggare inom två veckor efter att
  ansökan inkommit.
 • Du får stöd att fylla i din ansökan.
 • Du får tydlig information om rätten till bistånd och hur en utredning går till.
 • Du vid ett bedömt akut ekonomiskt behov erbjuds kontakt med handläggare inom en vecka.
  Du får ett meddelande om beslut senast två veckor efter att kommunen mottagit en komplett ansökan.
 • Försörjningsstödet, efter ditt första besök, betalas ut inom fyra arbetsdagar efter beslut.
 • Du och ditt ärende hanteras i enligt med offentlighets- och sekretesslagen där du har rätt till insyn i ditt ärende.
 • Du får hjälp att överklaga beslutet ifall du får avslag eller delvis avslag.

Fastställd av omsorgsnämnden 2011-12-14

Den kommunala hemsjukvården kan bli delaktig i din vård om dina behov är sådana att vården med fördel utförs i hemmet. Du kan själv ta kontakt med oss så gör vi en bedömning av ditt vårdbehov. Vård och behandling kan utföras av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut, men även av omvårdnadspersonal med särskilt uppdrag att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vid behov samarbetar vi med din vårdcentral och våra närliggande sjukhus.

Hemsjukvården når du på telefon 033-23 13 00.

Vi ser till att

 • Du får ett respektfullt bemötande av vår personal.
 • Vår personal är kunnig och professionell.
 • Göra en bedömning av vilka insatser du behöver inom tre vardagar efter inskrivning.
 • Vården utformas i samråd med dig.
 • Dina vård- och rehabiliteringsbehov bedöms på ett individanpassat sätt.
 • Du efter bedömning av behov får hjälpmedel utprovat i din hemmiljö.
 • Det, så långt det är möjligt, är samma personer som besöker dig varje gång.
 • Vår personal har synlig namnskylt med foto.
 • Passa överenskomna tider med en marginal på 15 minuter, eller meddela förändring.
 • Sjuksköterska finns tillgänglig på kvällar, helger och nattetid.

Fastställd av kommunfullmäktige 2009-03-19 Reviderad av omsorgsnämnden 2011-12-14

Hemtjänst är till för dig som behöver hjälp och stöd i ditt hem. Du kan efter beslut av biståndshandläggare få hemtjänst om du har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl. Meningen är att du ska kunna bo kvar hemma, må så bra som möjligt och få ett lättare liv.
Du kan få hjälp med service som städning, tvätt och inköp. Du kan också få vård och omsorg, till exempel hjälp med att tvätta dig och klä på dig, stöd vid måltider och hjälp att komma till och från olika aktiviteter. Det är viktigt att du själv får bestämma hur du vill ha det i ditt hem under ett besök av hemtjänsten. Du ska mötas av vänlighet och respekt av personal som ser vad du behöver och som hjälper dig.

Hemtjänst beviljas efter behovsbedömning av kommunens biståndshandläggare tel. 033-23 13 00.

Vi ser till att

 • Du får ett gott bemötande av vår personal.
 • Vår personal är kunnig och professionell.
 • Du får de insatser du har blivit beviljad.
 • Du får en kontaktperson bland personalen inom fem dagar från det att du blivit beviljad insatsen.
 • Det så långt det är möjligt är din kontaktperson som kommer hem
  till dig.
 • Börja med vård och omsorg inom två vardagar från det att du blivit
  beviljad hemtjänst.
 • Tillsammans med dig göra en genomförandeplan som beskriver
  innehållet i din hemtjänst.
 • Prata med dig om din hemtjänsts utformning och göra förändringar
  om det är möjligt.
 • Personalen har synlig namnskylt med foto.
 • Du som har trygghetslarm får snabb kontakt dygnet runt.
 • Hålla överenskomna tider med en marginal på 15 minuter eller meddela förändringar.

Vad är lokala värdighetsgarantier?

Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen i kraft som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen har Bollebygds kommun infört lokala värdighetsgarantier för särskilt boende för äldre.

Målet med de lokala värdighetsgarantierna är att såväl brukare som personal ska bli nöjda med den omsorg, den service och de tjänster som erbjuds. Garantierna ska säkerställa att omsorgen ges enligt den nationella värdegrunden. De lokala värdighetsgarantierna ska också beskriva hur man kan lämna synpunkter på verksamheten.

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform för den som på grund av demenssjukdom, psykisk sjukdom eller annan funktionsnedsättning inte längre klarar av att bo i sin egen ordinarie bostad. På särskilt boende erbjuds aktiviteter och möjlighet till gemenskap med andra. Verksamheten utgår alltid från den enskildes förmåga och önskemål. Plats på särskilt boende beviljas av kommunens biståndshandläggare, tel. 033-23 13 00.

Våra lokala värdighetsgarantier för särskilt boende för äldre

 • Bollebygds kommun garanterar att äldre på särskilt boende, och
  deras närstående, får ett gott bemötande av personalen. Det innebär bland annat att personalen är trevlig, tillmötesgående och lyhörd för den enskildes behov och önskemål.
 • Bollebygds kommun garanterar att äldre med plats på särskilt
  boende får en kontaktperson senast en vecka före inflyttning.
 • Bollebygds kommun garanterar att ankomstsamtal genomförs
  senast tre dagar efter inflyttning på särskilt boende. Ankomstsamtalet följs upp inom en månad.
 • Bollebygds kommun garanterar att en genomförandeplan upprättas
  och undertecknas inom en vecka efter inflyttning. Genomförandeplanen ska vara upprättad i samråd med brukaren eller dennes företrädare. Genomförandeplanen följs upp inom tre månader.
 • Bollebygds kommun garanterar att uppföljningssamtal genomförs
  vid behov, eller minst två gånger per år.
 • När den enskilde på särskilt boende, eller dennes anhöriga, framför klagomål på verksamheten garanterar Bollebygds kommun att
  ett samtal genomförs med den enskilde inom två veckor. Syftet
  med samtalet är att hitta en lösning på de problem som den enskilde upplever. Samtalet ska följas upp inom tre månader.
 • Bollebygds kommun garanterar att personalen på särskilt boende
  har synlig namnskylt med foto.
 • Bollebygds kommun garanterar att all personal på särskilt boende
  är kompetent och engagerad.

Fastställd av omsorgsnämnden 2012-04-19

Korttidsboendet är ett tillfälligt boende för dig som har vårdbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Du kan få en plats på korttidsboendet om du har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller sociala skäl, eller i väntan på särskilt boende. Plats beviljas efter behovsbedömning av kommunens biståndshandläggare. Du betalar avgift enligt gällande taxa i
Bollebygds kommun.

Vi ser till att

 • Du får ett gott bemötande av vår personal.
 • Vår personal är kompetent och professionell.
 • Du får de insatser du har blivit beviljad.
 • Du får en kontaktperson som ombesörjer att omvårdnaden utförs
  enligt bedömda behov.
 • Du får tillgång till ett trygghetslarm så att du kan larma dygnet runt.
 • Personalen tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan
  som utgår från dina individuella behov och intressen.
 • Personalen samtalar med dig kring din vistelse hos oss och är
  lyhörd för dina behov.
 • Personalen förmedlar kontakt med sjuksköterska, sjukgymnast
  eller arbetsterapeut vid behov.
 • Att boendemiljö och hjälpmedel utformas för att underlätta ett
  självständigt liv.
 • Att du erbjuds möjlighet att delta på gruppaktiviteter och
  individuellt anpassade aktiviteter.