Mobilmeny.
Bok

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om eleven gått i grundsärskola behöver inte alltid en ny utredning göras utan det underlag som finns sedan tidigare kan vara tillräckligt.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är avsedd att genomgås under fyra läsår.

Gymnasiesärskolans nationella program

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. Ett fullständigt nationellt program omfattar 2 500 poäng.

Det finns tio ämnen som är gymnasiesärskolegemensamma och som därmed läses av elever på alla nationella program i gymnasiesärskolan. För varje program i gymnasiesärskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och ska läsas av alla elever på programmet. De ger programmet des karaktär. Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena.

De nationella programmen i gymnasiesärskolan är:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering,
 • Programmet för estetiska verksamheter,
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation,
 • Programmet för fordonsvård och godshantering,
 • Programmet för hantverk och produktion,
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri,
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg,
 • Programmet för samhälle, natur och språk, och
 • Programmet för skog, mark och djur

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

I de individuella programmen ska följande ämnesområden ingå:

 • estetisk verksamhet,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • idrott och hälsa,
 • natur och miljö,
 • individ och samhälle, och
 • språk och kommunikation

Rektor får besluta att en elev på ett individuellt program ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden om eleven har förutsättningar för det.

Gymnasiesärskolan i Bollebygd

Bollebygd har ingen egen gymnasiesärskola. Eleverna söker plats på den skola de vill gå.