eHälsa

Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster.

Arbetet inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper: Individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg samt åtkomst till dokumentation från sina tidigare insatser och behandlingar.

Hon eller han ska erbjudas individuellt anpassad service och interaktiva e-tjänster för att kunna utöva delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar. Vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga arbete. Nödvändig och strukturerad information ska finnas tillgänglig som underlag för beslut om insatser och behandlingar. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ha ändamålsenliga verktyg för att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få ett aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och resursfördelning. Skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

eTjänster

Med eTjänster menas en tjänst som tillhandahålls helt eller delvis elektroniskt. Det utvecklas allt fler eTjänster i samhället idag och dessa är väsentliga för kommunens medborgare, organisationer och företag. Det ger individen möjlighet att på ett anpassat sätt nå information, manuella metoder avvecklas och verksamheterna avlastas genom digitaliserad ärendehantering och självservice.

Mobilitet

Mobilitet innebär mobil arbetsplats för personal, att tex. få tillgång till journalsystem, dokumentation vid hembesök via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

NPÖ eller Nationell patientöversikt

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vårdgivare, som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation lokalt. Sammanhållen journalföring via NPÖ innebär att sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, efter samtycke från patienten, har möjlighet att få tillgång till vissa uppgifter i journaler från andra vårdgivare. Det kan vara sjukhus och/eller vårdcentral. Det ökar helhetsbilden av patienten vid medicinska bedömningar och kontakter. Ingen kan läsa journaler från andra vårdgivare utan att patienten har gett samtycke. Inloggning i NPÖ sker med ett SITHS- kort. SITHS- kort är ett speciellt ID- kort används för säker autentisering/behörighet i datasystem.

Digitala trygghetslarm

Teknikskiftet från analog till digital teknik har varit uppmärksammat inom området trygghetslarm. Användning och implementering av digital teknik av trygghetslarm pågår och har delvis redan genomförts.

eHälsa

Med eHälsa strävar vi efter att förbättra människors hälsa, delaktighet och självständighet och att bidra till goda arbetsförhållanden för personal i vård och omsorg. Öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet. eHälsan vill ge alla människor en möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning klara sig själva. Ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid.

eHälsan vill att öppenheten ska kunna finna lösningar som ger ett konkret stöd för personalen. På så sätt blir det enklare att fatta beslut, administrationen minskar och mer tid ges till det personliga mötet med patienter och brukare. NPÖ eller Nationell patientöversikt, är en tjänst som gör att du kan ge legitimerad personal (exempelvis sjuksköterskor och läkare) möjlighet att läsa all din patientinformation oavsett var journalen kommer från.

Inloggning i NPÖ sker med ett SITHS- kort, som är ett speciellt ID-kort som garanterar behörighet till systemet samt efter ditt samtycke.