Mobilmeny.
Bollebygskolan F6 målar

Förskoleklass

Alla sexåringar har rätt att börja i förskoleklass det kalenderår då barnet fyller sex år. Förskoleklassen är, från och med höstterminen 2018, en obligatorisk skolform och som förälder gör du ett aktivt val till denna verksamhet, samtidigt som du också gör ett skolval.

I Bollebygds kommun finns förskoleklasser vid samtliga grundskolor. Förskoleklassen har en schemalagd, pedagogisk verksamhet utlagd måndag till och med fredag varje vecka. Förskoleklassen är en del av det offentliga skolväsendet och ska betraktas som ett inledande skolår som följs av ytterligare 9 år i grundskolan.

Arbetssätt

Förskoleklassens styrdokument är Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr22).
Förskoleklassens viktigaste uppgift är att få barnen att känna sig trygga i skolans miljö. Att vi ger barnen en väl förberedd verksamhet där vi vuxna är handledare och hjälper barnet att hitta sina alldeles egna talanger och färdigheter, samt att barnen får utvecklas i sin egen takt genom leken. 
Barnen har möjlighet att leka och umgås med jämnåriga i grupp. De får lära sig att ta hänsyn och acceptera varandra, att bli goda kamrater.
I förskoleklassens verksamhet ingår förutom lek även skolförberedande aktiviteter. Exempel på dessa är; språktrollet Trulle som är ett språkstimulerande material, rörelse och musik, skapande och praktisk matematik.

Förskoleklass på Örelundskolan

På Örelundskolan samverkar förskoleklassen med årskurs 1-3. Verksamheten bedrivs i skolans lokaler.

Förskoleklass på Töllsjöskolan

Förskoleklassen ingår i F-3:s arbetslag och ingår i skolans familjegruppsarbete. Förskoleklassen delar lokaler med fritidshemmet på skolan och i nära anslutning till årskurs 1.

Förskoleklass på Bollebygdskolan F-3

På Bollebygdskolan F-3 finns tre förskoleklasser, som samverkar med årskurs 1-3.