Mobilmeny.
Klassrum i Töllsjöskolan

Skolplikt och närvaro

Närvaro i skolan

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i skollagen kapitel 7. Från hösten 2018 gäller skolplikten även för elever i förskoleklass.
 
Kommunen ansvarar för att alla skolpliktiga barns rätt till utbildning tillgodoses. (Skollagen 7 kap 21-22 §§) Utbildningsförvaltningen ansvarar för att elever folkbokförda i Bollebygds kommun är inskrivna och fullgör sin skolplikt vid någon skola.
 
I kommunens arbete med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan har stöddokument och rutiner tagits fram. Dessa stöddokument klargör ansvarsfördelningen för och rapporteringen av hantering av frånvaro. Stöddokumentet och rutinerna gäller för Bollebygds grundskola, introduktionsprogrammet och grundsärskola.

Annat sätt att fullgöra skolplikten

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt (24 kap. 23 § skollagen).

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt görs till utbildningsnämnden. Du hittar ansökningsblanketten under Dokument och blanketter.

För att ansökan ska kunna beviljas krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

  • att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står till buds i till exempel grundskolan,
  • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  • att det finns synnerliga skäl.

De skolformer som kan beviljas är svenska utlandsskolor under Skolinspektionens tillsyn och distansundervisning hos sådan huvudman som slutit avtal med Skolverket om att få anordna statsbidragsberättigad distansundervisning. Andra skolformer än dessa kan i undantagsfall godkännas om det kan visas att skolan står under Skolinspektionen eller bedriver verksamhet som motsvarar det svenska utbildningssystemet och det går att ha insyn i verksamheten.

Exempel på situationer som kan anses utgöra synnerliga skäl är enligt förarbetena till skollagen då eleven nyss flyttat till Sverige från något av våra grannländer men har mycket starka skäl för att gå kvar i det gamla landets skola under återstoden av terminen. Även situationer då eleven under längre tid önskar vara från skolan på grund av resor eller filminspelning kan tänkas utgöra synnerliga skäl om det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet. Bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet och det krävs att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet för att hemkommunen ska kunna bevilja ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Beslut och överklagande

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av Bollebygds kommun och får bara avse en period om maximalt ett år i taget. Kommunen har tillsynsansvar för verksamheten. Eleven omfattas inte av någon försäkring från Bollebygds kommun under utlandsvistelsen varför vårdnadshavarna uppmanas att se till att eleven är försäkrad.

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol.