Mobilmeny.

Folkhälsoinsatser och projektmedel

Har du/ni idéer om hur ni kan bidra till att de som bor i Bollebygds kommun ska må bättre? I så fall kan det löna sig att söka pengar från kommunstyrelsen. Ansök senast 27 januari 2021.

Projektmedel för folkhälsoinsatser kan sökas varje år. Dessa avsatta medel sparas eller fördelas inte under året. Pengarna ges till dem som söker först och uppfyller kommunens krav samt har en projektplan som stämmer överens med kommunens inriktning inom folkhälsoinsatser.

Information om hur du ansöker samt en mall för ansökan hittar du i flikarna nedan.

Följ ansökningsmallen och skicka en projektplan till kommunen via e-post till kommunen@bollebygd.se eller med post till:

Bollebygds kommun
Kommunstyrelsen
517 83 Bollebygd

Anvisningar och kriterier för ansökan om särskilda folkhälsomedel
för frivilligorganisationer och föreningar i Bollebygds kommun

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden anslår varje år verksamhetsmedel till
folkhälsoarbetet i Bollebygds kommun. Hur dessa medel ska användas styrs bl. a. av ett avtal mellan kommunen och nämnden.

Bollebygds kommun ger frivilligorganisationer och föreningar som uppfyller kraven möjlighet att söka projektpengar för att efter folkhälsopolitiska mål förbättra folkhälsan i Bollebygds kommun.

Riktlinjer för projektstöd

 • Projektet ska syfta till att utveckla, stimulera och pröva folkhälsoarbete avseende metoder, kunskapsspridning och implementering.
 • Projektet ska vara inriktat på insatser/åtgärder som främjar invånarnas hälsa eller som förhindrar att sjukdom och/eller skador inträffar.
 • Projekt som verkar för en ökad jämlikhet i hälsa avseende kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder ska prioriteras liksom projekt som syftar till att skapa nya arbets-/samverkansformer mellan olika parter.
 • Projektet ska vara av kommungemensamt intresse, dvs. antingen ett projekt som bedrivs i stora delar av kommunen eller som genomförs lokalt och som bedöms vara av intresse för andra delar i kommunen. Inom ramen för projektet ska också samverkan med andra verksamheter och/eller parter ske.
 • Projektets inriktning ska ligga i linje med kommunens övergripande vision och målsättning samt antagna styrdokument, riktlinjer och verksamhetsplan för folkhälsa.

Formella krav på sökanden

 • Projektstöd kan sökas av frivilligorganisation/förening som är verksam inom Bollebygds kommun och/eller som har en verksamhet som riktar sig till boende inom kommunen.
 • Frivilligorganisationen/föreningen ska bedriva stadigvarande verksamhet i Bollebygds kommun, ha antagna och godkända stadgar, styrelse och revisorer, ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, eget post- eller bankgiro, firmatecknare och medlemsregister.
 • Medel betalas inte ut till enskild persons konto eller adress.
 • Organisationen ska öppet ta ställning för demokrati som samhällssyn samt vara uppbyggda och fungera efter demokratiska principer.
 • Organisationen ska öppet och aktivt ta avstånd från våld, rasism samt för bruk av tobak, alkohol och andra droger. Exempel på hur detta görs ska beskrivas i ansökan.

Instruktion för projektansökningar

 • Författa en övergripande verksamhetsplan / projektbeskrivning (max 2 A4 sidor) med tillhörande budget. Beskriv kort den egna verksamheten. Redogör för bakgrunden till projektet, vilken den aktuella målgruppen är och vilka de samverkande parterna är. Beskriv också vad ni vill uppnå med projektet liksom valet av metod, samt hur uppföljning/utvärdering ska ske.
 • Ange tydligt summan på det ni ansöker om. Redogör också för den totala budgeten för verksamheten, dvs. ta även med er egen insats, kommunbidrag och eventuella bidrag från andra finansiärer.
 • Beskriv hur ni öppet och aktivt tar ställning för demokratiska värderingar och avstånd från våld, rasism samt bruk av tobak, alkohol och andra droger.
 • Skicka in projektplanen till Bollebygds kommun kommunen@bollebygd.se.
 • Medel kan inte sökas för projekt om redan startats.
 • Ansökan ska lämnas insenast 27 januari för varje verksamhetsår, finns medel kvar kan ansökan lämnas in senare.
 • Projektstöd beviljas endast för ett år i taget. Fullständig ekonomi och projektredovisning för beviljade medel ska inlämnas senast två månader efter avslutat projekt.
 • Om projektet inte slutförs, genomförs enligt projektplanen eller enligt riktlinjerna för projektstöd, samt de formella krav som gäller på sökanden samt anvisningar för projektansökan, kan ansökan omprövas och rådet återkräva beviljat stöd. Felaktigt lämnade uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras, att det helt uteblir och/eller att organisationen blir återbetalningsskyldig. Utbetalda medel som inte använts ska återbetalas till
  kommunen senast två månader efter avslutat projekt.

Behandling och återkoppling av ansökan

De ansökningar som kommer in och som passar in enligt anvisningar tas upp i
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut lämnas senast en månad efter fattat beslut.

Mall för ansökan om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar

Kort beskrivning av den egna verksamheten

Beskriv kort vilken verksamhet ni bedriver, var ni bedriver den, vem/vilka är ni tillför, hur många som är medlemmar osv.

Bakgrund

Beskriv kort hur det kommer sig att ni vill starta projektet?

Målgrupp och samverkande parter

Vilken målgrupp riktar ni er till och vilka parter ska ni samverka med. Här noteras också om, och i så fall hur, man avser att skapa en ökad jämlikhet i hälsa avseende kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning och/eller funktionshinder.

Val av metod för genomförande samt uppföljning/utvärdering

Finns det någon särskild metod ni ska använda så beskriv den, om inte så beskriv hur ni tänkt arbeta. I rådet vill vi veta hur det gått med projektet och vad det lett till. Hur har ni tänkt följa upp projektet och hur har ni tänkt redovisa det ni gjort till rådet?

Bidrag och total budget

Ange tydligt hur mycket folkhälsomedel ni önskar. Redogör också för den totala budgeten för verksamheten, dvs. ta även med kostnader för egen insats och eventuella kommunbidrag eller bidrag från andra finansiärer.

Aktiva ställningstaganden

Även om de flesta ställer upp på tanken om att verksamheter ska bedrivas utifrån demokratiska värderingar, att de ska vara drogfria m.m., så vill rådet att de som söker även aktivt och öppet tar ställning i vissa frågor. Beskriv vad ni gör, och hur, för att visa att ni öppet och aktivt tar ställning för demokratiska värderingar och avstånd från våld, rasism samt bruk av tobak, alkohol och
andra droger.

Uppgifter

Skriv vilken frivilligorganisation/förening som söker tillsammans med adress och namnet på er kontaktperson. Bekräfta att ni har antagna och godkända stadgar, styrelse och revisorer, ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, firmatecknare och medlemsregister. Tala om till vilket post- eller bankgironummer ni skulle vilja ha medlen insatta på.