Mobilmeny.
Bollebygdssiluett med texten Vision 2035, illustration.

Hur den nya visionen togs fram

Bollebygds kommun genomförde intervjuer, workshopar, måla- och teckna-event för barnen och en digital enkätundersökning för att få underlag till den nya visionen för kommunen, Vision 2035.

Intervjuer

Kommunens ferieungdomar besökte Hultafors, Olsfors, Töllsjö och Bollebygd för att intervjua boende i dessa orter och på så vis få en djupare inblick i medborgarnas syn på kommunen.

Workshopar

För kommunens näringsliv, föreningsliv, funktionsnedsättningsverksamheten, ungdomsrådet och elevråden hölls workshopar för att samla in åsikter och tankar kring dessa gruppers syn på kommunen.

Måla- och teckna-event för barnen

Barnen i kommunens förskolor målade hur de ser framtiden och deras teckningar presenterades på biblioteket och fanns med i arbetet med att skapa den nya visionen.

Digital enkät på webbplatsen

Under perioden 16 augusti till 26 september 2021 fanns en enkät på webbplatsen. Alla som bor och verkar i kommunen var välkomna att svara på den för att bidra till den samlade bilden av hur kommunen uppfattas idag, hur en önskvärd framtid ser ut och vilka värden som är viktiga i framtiden. Vi fick in 340 enkätsvar.

Tack!

Ett stort tack till alla som har tagit sig tid att hjälpa oss med att få fram ett underlag till den nya visionen!