Mobilmeny.

Försörjningsstöd

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd och försörjningstöd är olika namn men betydelsen är densamma. 

Försörjningsstöd kan du ansöka om hos kommunen om du inte har möjlighet att försörja dig själv eller din familj. Försörjningsstöd ska utgöra den sista utvägen när alla andra möjligheter till försörjning är uttömda. Du har alltid i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation.

Vad är försörjningsstöd?

Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av Socialtjänstlagen (SoL). Där jämförs med vad en person med låg lön har råd med och vad boende och el etc brukar kosta i din kommun.

Försörjningsstödet ska vara en tillfällig ekonomisk hjälp som du kan bli beviljad om du inte kan försörja dig på annat sätt. Då rätten till försörjningsstöd är ett individuellt behovsprövat stöd måste din ansökan utredas av socialtjänsten.

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

I första hand ställs det krav på att du gjort allt du kan för att på egen hand öka dina inkomster vilket innefattar att söka arbete och avyttra eventuella tillgångar. Det innebär att du först måste tillse din försörjning genom exempelvis sparade pengar, bankmedel eller att sälja din bil eller bostad, eftersom det kan påverka din rätt till att få försörjningsstöd. Du har också ett ansvar i att ha sökt alla övriga bidrag som du har möjlighet att få.

  • Om du är du sjuk behöver du styrka detta med aktuella läkarintyg. Det behöver också finnas en planering för hur du ska kunna återgå i annan sysselsättning efter sjukskrivning.
  • Om du är arbetslös och därmed arbetssökande ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Du skall utöver det vara aktivt arbetssökande och redovisa sökta arbeten med din ansökan.

När du ansöker om försörjningsstöd görs en grundlig utredning. Du måste med hjälp av skriftliga handlingar kunna styrka samtliga inkomster och utgifter. Om du har familj gäller detta även övriga familjemedlemmar. Om de efterfrågade handlingarna saknas innebär det att din ansökan inte kan utredas och du riskerar ett avslag på din ansökan.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bistånd till skäliga kostnader. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv och ska täcka kostnader för:

  • Mat
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid barn- och ungdomsförsäkring
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien
  • Dagstidning och telefon

Du kan också beviljas försörjningsstöd till en skälig boendekostnad, resor med allmänna kommunikationer till arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. I vissa särskilda fall och efter särskild prövning kan du också beviljas försörjningsstöd för akut och nödvändig kostnad för läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Provberäkning av försörjningsstöd

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning av försörjningsstöd kan du se om du är berättigad till försörjningsstöd. I mallen är det inlagt de normer som försörjningsstödet utgår ifrån och du behöver komplettera med dina utgifter och inkomster. Provberäkningen är bara en vägledning och beslutet grundas alltid utifrån en individuell bedömning.

Här kan du provberäkna försörjningsstöd på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Vart vänder jag mig?

Vill du ha information eller boka en tid för nybesök ringer du till socialtjänstens mottagningstelefon, 0734-64 75 31, mellan klockan 8,00-17,00 måndag till torsdag och 8,00-15,00 fredagar och uppger att du vill söka försörjningsstöd.

Överklagan

Om du sökt försörjningsstöd och fått ett beslut från socialtjänsten som du tycker är felaktigt kan du överklaga beslutet till Förvaltningsdomstol. Överklagan skickas alltid till socialtjänsten först som dels prövar om överklagan inkommit i rätt tid, och om det finns skäl att ändra fattat beslut utifrån den informationen som framkommer i överklagan.

Förvaltningsdomstolen gör sedan en prövning om beslutet är korrekt fattat eller om det skall ändras.