Trädfällning

Kommunen kan ta ner enstaka träd som står på kommunens mark, om det är motiverat. Den som begär att trädet ska tas ned bekostar trädfällningen enligt gällande taxa.

Tillämpning av taxa gäller för fastighetsägare som begär att träd på som står på kommunens mark invid dennes fastighet, ska tas ned. Nedtagning skall vara väl motiverad. Träd som ur allmän synpunkt, natur- eller miljösynpunkt bör stå kvar och tas inte ner. Träd tas ned endast efter beslut av behörig personal i kommunen. Taxa för nedtagning och bortforsling av enstaka träd på kommunens mark finns i kolumnen till intill.