Mobilmeny.

Trädfällning

Kommunen kan ta ner enstaka träd som står på kommunens mark, om det är motiverat. Den som begär att trädet ska tas ned bekostar trädfällningen enligt gällande taxa.

Tillämpning av taxa gäller för fastighetsägare som begär att träd på som står på kommunens mark invid dennes fastighet, ska tas ned. Nedtagning skall vara väl motiverad. Träd som ur allmän synpunkt, natur- eller miljösynpunkt bör stå kvar och tas inte ner. Träd tas ned endast efter beslut av behörig personal i kommunen.

§ 1 Tillämpning

Taxan gäller för fastighetsägare som begär att träd på mark som tillhör kommunen och som står invid dennes fastighet skall tas ned.
Träd tas ned endast efter beslut av behörig personal på park-/avfallsenheten. Nedtagningen skall vara väl motiverad. Träd som ut allmän synpunkt, natur- eller miljösynpunkt bör stå kvar tas inte ner.

§ 2 Avgift

Nedtagning och bortforsling av första trädet 4 993 kr.
Nedtagning och bortforsling fr o m andra trädet 2 496 kr per styck.
För träd som måste tas ned med extern hjälp, kran eller liknande, utgår den faktiska kostnaden.

§ 3 Undantag från taxa

Nedtagning av träd som utgör en fara för omgivningen utförs utan kostnad för
fastighetsägaren. Inte heller utgår någon kostnad för planerad nedtagning.

§ 4 Tolkning

Den om inte är nöjd med park-/avfallsenheten beslut kan begära att frågan avgörs av kommunstyrelsen.

§ 5 Moms

I avgifterna ovan ingår moms.

§ 6 Indexreglering

Avgifterna indexregleras den 1 januari varje år med den förändring som SCB:s
konsumentprisindex (KPI) genomgått det närmast föregående året.

Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-24 § 51, att gälla fr o m 2008-05-01.