Mobilmeny.

Detaljplaner

Detaljplaner och områdesbestämmelser är det kommunala instrumentetet som reglerar den fysiska miljön.

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom ett område.

Detaljplanen ger också en garanterad byggrätt under att antal år. Då är det möjligt för den som köper ett hus inom detaljplan att vara säker på vad man får bygga där.