Mobilmeny.

Ansöka om planbesked

Vid planering av åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har du möjlighet att begära planbesked av kommunen. Ansökan behandlas av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen tar beslut om planansökan ska beviljas eller avslås.

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • En karta eller situationsplan som visar planområdet och dess omfattning

För att ansöka om planbesked fyller du i vårt ansökningsformulär nedan. Kom ihåg att skicka in en situationsplan eller karta över området i samband med att du skickar in formuläret.

Nu kan du även i din ansökan om planbesked välja exploatörssamverkan i detaljplaneprocessen. Processen skapar förutsättningar för en ökad effektivitet i detaljplanearbetet med kortare handläggningstider i den kommunala organisationen. Läs mer om hur en detaljplan tas fram med exploatörsamverkan här.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende och för att kunna kontakta dig om vi behöver komplettera informationen. För att hantera dina personuppgifter behöver vi ditt samtycke, som du kryssar för längst ner i formuläret. Vi sparar uppgifterna så länge de behövs för att hantera ärendet. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under "Om webbplatsen" Länk till annan webbplats..


Ange den eller de fastighetsbeteckningar som ansökan avser

Ange adress till fastigheten
Bebyggelse * (obligatorisk)
Ange vilken bebyggelsetyp ansökan avser
Bebyggelse


Exploatörssamverkan i detaljplaneprocessen * (obligatorisk)
Ange om du önskar exploatörssamverkan i detaljplaneprocessen.
Exploatörssamverkan i detaljplaneprocessenGodkännande av avgift * (obligatorisk)
När vi handlagt din ansökan om planbesked kommer ärendet debiteras i enlighet med vår plan- och bygglovstaxa. Det finns tre avgiftsnivåer för planbesked. Du kan ta del av taxan i sin helhet genom att följa länken under "relaterad information". Genom att skicka in ansökan förbinder du dig att erlägga avgift enligt taxan.
Godkännande av avgift

Vad händer sen?

Vi granskar din ansökan och meddelar dig om du behöver komplettera den med ytterligare material så snart vi kan. Du har rätt att inom fyra månader få beslut om din ansökan. Det är Kommunstyrelsen som beslutar om kommunen avser att inleda ett planarbete eller inte.

Beslutet om planbesked kan vara positivt eller negativt. Vid positivt beslut anges i beslutet när ett planarbete bedöms kunna vara klart. Där kan även finnas vissa riktlinjer för det fortsatta planarbetet. Om beslutet är negativt anges varför ett planarbete inte inleds. Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Kostnad för ansökan

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av planbesked. Det finns tre avgiftsnivåer. Läs mer i kommunens plan- och bygglovstaxa.

Vad innebär planbeskedet?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete enligt den tidplan som anges. Ett planarbete tar cirka 1,5-2 år från start till antagen detaljplan. Ett planbesked är inte en garanti för att ett planförslag kommer att antas. Det är heller inte säkert att kommunen väljer att utforma detaljplanen i linje med ansökan, detta eftersom planen måste stämma överens med lagstiftning och statliga intressen.

Innan planarbetet påbörjas kommer ett plankostandsavtal skrivas med dig som exploatör som reglerar vem som betalar för framtagandet av detaljplanen.