Mobilmeny.

Avgifter

Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige och används för att räkna ut din avgift för bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Ett lov kan kosta mer, beroende på kommunikation med grannar, om åtgärder strider emot en detaljplan eller om en lokaliseringsprövning måste göras.

I kolumnen till höger finns Bollebygds kommuns plan- och bygglovstaxa. Alla kommunens taxor och avgifter finns även samlade under fliken kommun och politik. Observera att en ny plan- och bygglovstaxa trädde i kraft den 17 februari 2022.

Kostnader för nybyggnadskarta, tidningsannonser, planavgifter, anslutningsavgifter och dispenser kan också tillkomma.

Nedan kan du se ett antal exempel på kostnader. Nedanstående exempel är inom detaljplanelagt område där byggnationen stämmer överens med detaljplanen. Utanför plan och om byggnationen inte stämmer med detaljplanen är avgiften något högre (se taxan).

Enbostadshus

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område som stämmer överens med detaljplanen  - 27 000 kr

Tänk på att byggnation inom detaljplanelagt område kan medföra en planavgift på cirka 29 000 kronor som inte är medräknad i prisexemplet.

Komplementbyggnad och tillbyggnad enbostadshus

Nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad av enbostadshus med tekniskt samråd inom detaljplanelagt område som stämmer överens med detaljplanen - 10 000 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad av enbostadshus utan tekniskt samråd (enklare byggnationer) inom detaljplanelagt område som stämmer överens med detaljplanen - 5 250 kr

Övrigt

Förhandsbesked: 14 250 kr plus 2 000 kr per tomt utöver den första tomten

Installation av eldstad utan tekniskt samråd  2 500 kr
(med tekniskt samråd 7 750 kr)