Mobilmeny.

Bygglov, marklov och rivningslov

Bygglov, marklov och rivningslov är de tre loven som kan sökas när man ska bygga, schakta eller riva.

Handläggningstiden börjar räknas från dagen då ansökan anses vara komplett, detta kan vara direkt eller när efterfrågade kompletteringar inkommit. Från komplett ansökan till att ett beslut i ditt ärende fattas ska det enligt lag inte dröja mer än 10 veckor. Detta kan förlängas med ytterligare 10 veckor i vissa fall. Handläggningstiden kan därför totalt bli 20 veckor.

På följande sidor kan du läsa mer om vad som krävs när du ska bygga, schakta eller riva.

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till den sökande samt de grannar och andra sakägare som haft något att erinra emot ansökan.

När ett beslut om lov eller förhandsbesked fattas kungörs, det vill säga meddelas, detta i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Där finns alla beslut som är fattade från och med 2 maj 2011.

Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från de att de mottagit delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar.

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

I enklare lovärenden kan man få lovet och startbesked i samma beslut, att påbörja åtgärden innan att beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig, förkortat KA, kan behövas för ditt projekt när du ska bygga, riva eller göra markarbeten. Ska du göra enklare åtgärder krävs det inte någon kontrollansvarig. Du får anlita en kontrollansvarig på egen hand, även ifall bygg- och miljönämnden inte kräver det.

Den kontrollansvarige ska medverka under hela projektets gång och hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den följs. Den kontrollansvarige ska även kontrollera att projektet följer de gällande krav i bygglagstiftningen och delta vid samråd. Det är även den kontrollansvariges uppgift att skriva ett utlåtande som ligger till grund för slutbeskedet som utfärdas av bygg- och miljönämnden.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad enligt plan- och bygglagen. På Boverkets webb hittar du lista över certifierade personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hitta kungörelser

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

  • Gå till Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats..
  • När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
  • Klicka på "Avancerad sökning".
  • I rullistan för "Ämnesområde" väljer du "Kungörelse enligt plan- och bygglagen"
  • Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
  • Klicka på "Sök".