Bygglov, marklov och rivningslov

Bygglov, marklov och rivningslov är de tre loven som kan sökas när man ska bygga, schakta eller riva. För att få en djupare inblick i vad som krävs för de olika åtgärderna klicka in på de olika flikarna till vänster.

Besked om bygglov inom 10 veckor

Handläggningstiden börjar räknas från dagen då ansökan anses vara komplett, detta kan vara direkt eller när efterfrågade kompletteringar inkommit. Från komplett ansökan till att ett beslut i ditt ärende fattas ska det enligt lag inte dröja mer än 10 veckor. Detta kan förlängas med ytterligare 10 veckor i vissa fall. Handläggningstiden kan därför totalt bli 20 veckor.

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till den sökande samt de grannar och andra sakägare som haft något att erinra emot ansökan.

Vi på samhällsbyggnadsnämnden kungör också beslutet i Post- och Inrikes tidningar.

Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från de att de mottagit delgivningen.

De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar.

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

I enklare lovärenden kan man få lovet och startbesked i samma beslut, att påbörja åtgärden innan att beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig, förkortat KA, kan behövas för ditt projekt när du ska bygga, riva eller göra markarbeten. Ska du göra enklare åtgärder krävs det inte någon kontrollansvarig. Du får anlita en kontrollansvarig på egen hand, även ifall samhällsbyggnadsnämnden inte kräver det.

Den kontrollansvarige ska medverka under hela projektets gång och hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den följs. Den kontrollansvarige ska även kontrollera att projektet följer de gällande krav i bygglagstiftningen och delta vid samråd. Det är även den kontrollansvariges uppgift att skriva ett utlåtande som ligger till grund för slutbeskedet som utfärdas av samhällsbyggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad enligt plan- och bygglagen, certifierade personer hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.