Mobilmeny.

Förhandsbesked

Planerar du att göra en bygglovspliktig åtgärd kan du först söka förhandsbesked. Detta är till för att avgöra om en byggnation på platsen kan göras. Fördelen är både att du slipper ta fram bygglovshandlingar för ett komplett hus samt att det är bindande till en framtida bygglovsansökan, du är garanterad att få bygga på platsen. Ett förhandsbesked ger dig dock inte rätten att påbörja en byggnation, du måste fortfarande få ett beviljat bygglov.

När söker du förhandsbesked?

Ett förhandsbesked söker du oftast utanför detaljplanelagt område, ett område där det inte finns några klara besked om vad som får, och kan byggas. Det vanligaste är att man söker förhandsbesked på en obebyggd tomt, eller en planerad avstyckning. Ska du sälja eller köpa en tomt är ett förhandsbesked en trygghet som ger en garanterad byggrätt.

Förhandsbesked kan även sökas inom detaljplanelagt område. Anledningen är oftast att genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och att den sökande vill ha en trygghet inför sin projektering då detaljplanen lättare kan ändras.

Vad prövas

Det som sker är en lokaliseringsprövning och lämpligheten för byggnationen på marken. Det kan verka enkelt men det är många faktorer som spelar in. En avvägning mellan enskilda och allmänna intressen görs, en farbar väg, vatten och avlopp ska kunna anordnas. Olika naturområden ska beaktas samt landskapsbilden.

Tänk på att det kan ställas villkor i ett förhandsbesked som måste uppfyllas för att få ett beviljat bygglov.

Angränsande lagfarna fastighetsägare kommer även att höras under granskningen. Både du och de hörda grannarna har möjlighet att överklaga beslutet från oss.

Giltighetstid för ett förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en bygglovsprövning och är giltigt i två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Dessa handlingar måste lämnas in:

  • Ansökan om förhandsbesked, tänk på att storleken på huset som du anger kan vara bindande i förhandsbeskedet.
  • Situationsplan, i lämplig skala, med ungefärlig placering av hus, garage, parkering, infartsväg, vattentäkt, avlopp och fördröjningsmagasin.

Att tänka på: