Mobilmeny.

Avgifter

Här hittar du information om avgifter för kommunalt vatten och avlopp (VA) och hur du gör för att ansöka om anslutning av din fastighet.

Kommunen svarar för den allmänna vatten - och avloppsförsörjningen i kommunens tätorter.

För kommunen är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett dag- och avloppsvatten som naturen tål. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter.

Verksamheten är avgiftsfinansierad och regleras av en särskild VA- lag. Med lagen som grund har kommunfullmäktige antagit en taxa för vatten och avlopp och fastställt "Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen".

Avgift för vatten och avlopp (VA)

Hur mycket du betalar i brukningsavgift beror på hur mycket vatten du använder, storleken på vattenmätaren och antal lägenheter. Se tabell nederst på sidan.

VA-anslutning

Vid önskemål om anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska du fylla i en servisanmälan och skicka in till kommunen. Till servisanmälan biläggs en situationsplan, till exempel nybyggnadskarta.

När servisanmälan är inkommen och godkänd och förbindelsepunkt upprättad (ledningar framdragna) meddelar kommunen detta. Därefter inträder avgiftsskyldighet för fastighetsägaren.

Ägarbyte

Om du övertar en befintlig fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i en ägarbytesblankett som du hittar i kolumnen till höger. 

Kostnader

Kostnad för anslutning påverkas av antal lägenheter, tomtstorlek och vilka tjänster som behövs, och regleras i aktuell VA-taxa. I kolumnen till höger hittar du hela taxedokumentet som pdf.

Att ansluta en villa med 800 m² tomtyta till dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanslutning kostar cirka 238 000 kr.

För kostnadsberäkning för din fastighet kontakta tekniska enhetens kundtjänst.

Om du vill ansluta ytterligare en byggnad eller lägenhet till ditt befintliga kommunala vatten och avlopp (exempelvis Attefallshus) jämställs det med ytterligare en "lägenhet" i VA-taxan. Kontakta kundtjänst för att anmäla detta.

Kostnad för byggvatten regleras också i VA-taxan.

Kostnadsexempel vatten och avlopp (VA)

En tumregel är att en vuxen person förbrukar ca 50 kubikmeter vatten per år. För en tvåbarnsfamilj i en villa med en normal förbrukning på ca 150 kubikmeter vatten per år är årskostnaden cirka 13.070 kr. Har du en läckande toalett eller andra läckor kan kostnaden lätt bli den dubbla. Läs av din vattenmätare regelbundet, minst en gång per år eller oftare om förhållandena ändras i hushållet. Lämna din mätaravläsning.

Tabell för brukningsavgiften

Avgift utgår per fastighet med:

Taxa

Mätarstorlek (vatten och avloppsvatten)

Utan moms

Med moms

En fast avgift per vattenmätare och år

1

qn 2,5 (småhus 1-2 lägenheter)

3 434 kr

4 293 kr


2

qn 2,5 (grundtaxa)

4 274 kr

5 343 kr


3

qn 6

8 413 kr

10516 kr


4

qn 10

17094

21368 kr

En avgift per m³ levererat vatten35,43 kr

44,29 kr

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet för vatten och avloppsvatten1 708 kr

2 137 kr

En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m² tomtyta för annan fastighet122 kr

152 kr