Mobilmeny.

Tillskottsvatten

Tillskottsvatten Olsfors och Hultafors

Bakgrund
Avloppsreningsverket för Olsfors och Hultafors har problem med att stora mängder dagvatten och dräneringsvatten från exempelvis regn och snösmältning kommer dit. Egentligen ska bara spillvatten, alltså vatten från bland annat toalett, handfat, tvätt och disk komma till avloppsreningsverket. Dagvatten och dräneringsvatten som felaktigt kommer in i spillvattenledningarna kallas för tillskottsvatten. Tillskottsvatten kan orsakas av bland annat skadade ledningar eller felkopplade dagvattenbrunnar och stuprör.

Tillskottsvatten är ett stort problem då det bland annat leder till sämre rening och i värsta fall till så stor överbelastning att avloppsvatten måste släppas ut orenat i naturen.

Inventering av privata fastigheter
Just nu pågår ett utredningsarbete för att se var vattnet kommer ifrån. Förutom undersökningar och åtgärder på kommunens ledningar innebär det fortsatta arbetet även att undersökning inne på privata fastigheter som har kommunalt avlopp kan bli aktuella.

Kommunens upphandlade avloppsutredare, IRG Rörinspektion AB, kommer att utföra inventeringarna. Undersökningen på privata fastigheter innebär att fastighetens ledningar filmas från insidan med rörkamera samtidigt som färgat vatten spolas i exempelvis stuprör och dräneringsbrunnar. På så sätt kan man hitta trasiga rör och felkopplingar. Efter avslutad undersökning får fastighetsägaren med brister ett inspektionsprotokoll där det framgår vad som behöver åtgärdas.

Ansvar för åtgärd
Som fastighetsägare ansvarar du själv för att åtgärda eventuella brister på din fastighet.

Redan kända brister
Vet du redan nu om att det finns brister på din fastighet som orsakar tillskottsvatten är det mycket positivt om detta kan åtgärdas redan innan avloppsinventeringen görs i ert område. Kontakta i så fall tekniskt kundtjänst för en separat kontroll av er fastighet innan ni utför arbetet.

Planerade arbeten på din fastighet
Det samma gäller om ni planerar att göra arbeten som riskerar att bli förstörda om avloppsledningarna behöver grävas fram. Exempel på detta är olika markarbeten, så som asfaltering, plattläggning och dränering eller om ni planerar att till exempel bygga en altan över era ledningar på fastigheten. Kontakta i så fall teknisk kundtjänst för en separat kontroll innan arbetet utförs.

Avloppsinventering på din fastighet
Utredningsarbetet är stort och måste därför delas in i flera delområden som kommer att undersökas på flera års sikt. Det kommer också att ske en prioritering mellan olika områden eftersom vi har liknande problem i andra orter i kommunen. Det är därför inte möjligt att säga när eller om vi kommer att undersöka just din fastighet. Senast någon vecka innan undersökningen fastighet kommer ni att få skriftlig information i brevlådan om tidpunkt.

Information och frågor
För frågor kontakta teknisk kundtjänst.