Mobilmeny.
Regnvatten

Dagvatten

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom dagvattenledningar och diken ut till sjöar och vattendrag.

För att inte belasta våra reningsverk med dagvatten eller dräneringsvatten är det viktigt att dina ledningar på tomten är rätt kopplade och inte anslutna till spillvattenledningen i gatan. Funderar du på att dränera om din fastighet och behöver få råd om var dag- och dräneringsvattnet kan avledas så kontakta kommunen, Tekniska enhetens kundtjänst.

Källaröversvämningar

Ibland kan tyvärr källare bli översvämmade av dagvatten eller spillvatten av olika anledningar. Det kan till exempel ha regnat extremt mycket eller blivit stopp i spillvatten- eller dagvattenledningen. Här följer några tips på vad du bör tänka på om det skulle hända din fastighet:

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmande lokalerna.
  • Ring försäkringsbolaget och anmäl skadan, de kan ordna med länspumpning i det akuta skedet.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten (dvs spill- och dagvatten).
  • Anmäl översvämningen till kommunen, Tekniska enhetens kundtjänst.
  • Försäkringsbolaget ordnar med skadereglering och uttorkning.
  • Eventuellt ersättningskrav på kommunen måste meddelas skriftligen. Skickas till Tekniska enhetens kundtjänst.

Det kan vara bra att kunna redovisa följande för att underlätta utredningen:

  • Var kom vattnet in?
  • Vilka åtgärder vidtog du?
  • Fotografera gärna