Mobilmeny.

Vattentjänstplan

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan. Ett förslag har tagits fram som nu är ute på samråd för granskning och yttrande. Lämna åsikter på vattentjänstplanen fram till den 13 december 2023.

Ny vattentjänstplan på samråd

Förslaget till Bollebygds kommuns nya vattentjänstplan är på samråd. Synpunkter kan lämnas fram till 13 december. Efter samrådstiden revideras planen och en samrådsredogörelse tas fram. Sedan följer en granskning av materialet innan planen slutligen ska antas av kommunfullmäktige.

Enligt lag ska alla kommuner ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. En utbyggnadsplan av det kommunala VA-nätet är också en del av vattentjänstplanen.

I det förslaget som nu går ut på samråd finns två områden identifierade för utbyggnad under de kommande 12 åren. Det rör sig om Nedflo Öster samt Fjällastorp.

En undersökning gällande betydande miljöpåverkan har genomförts i enlighet med 6 kap. 6 § första stycket 1 miljöbalken. Genomförandet av vattentjänstplanen för Bollebygds kommun kan utifrån denna inte antas medföra en betydande miljöpåverkan eftersom planens innehåll inte anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller i bilagan till miljöbedömningsförordningen (jfr 2 § 2 p miljöbedömningsförordningen).

Förslag till vattentjänstplan finns tillgängligt digitalt på hemsidan alternativt i pappersformat i på biblioteket.

Eventuella synpunkter kan lämnas in skriftligen senast den 13 december 2023, i första hand via mejl till adressen vattentjanstplan@bollebygd.se

Skriv ”Samråd vattentjänstplan” i rubrikfältet, ange namn och adressuppgifter samt fastighetsbeteckning, företagsnamn eller organisationsnummer i mejlet.

Synpunkter kan också skickas in per brev till

Bollebygds kommun

Postadress: 517 83 Bollebygd

Märk kuvertet ”Samråd vattentjänstplan”. Inkomna synpunkter blir en allmän handling och dina personuppgifter kan komma att lagras hos Bollebygds kommun. Mer information om hur Bollebygds kommun behandlar personuppgifter Dina rättigheter - Bollebygds kommun Länk till annan webbplats.