Mobilmeny.

Enskilt avlopp

Enskilda avlopp definieras enligt miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Det är viktigt att rena avloppsvatten. Om avloppsvatten inte renas kan de föroreningar och smittämnen till exempel bakterier och virus som finns i avloppsvattnet påverka miljön människors eller djurs hälsa. Även grundvattnet kan påverkas negativt.

Enskild avloppsanläggning

Om en fastighet inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste en enskild avloppsanläggning för rening av avloppsvattnet finnas.

För att få anlägga en sådan avloppsanläggning krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Utifrån ansökan görs en bedömning av vilka konsekvenser anläggningen kan medföra till exempel om det finns risk för förorening av vattentäkter.

Det är därför viktigt att vid planering av en enskild avloppsanläggning ta hänsyn till avståndet till egna och andras dricksvattenbrunnar, värmepumpar, markförhållanden, närliggande diken, vattendrag och andra liknande saker. Även ändring av avloppsanläggningar kräver tillstånd eller anmälan.

Anlägga nytt enskilt avlopp

Innan du anlägger ett nytt enskilt avlopp, eller gör ändringar i en befintlig anläggning, måste du ansöka om tillstånd från miljöenheten.

På följande sidor kan du boka en tid på bygg- och miljöenheten samt läsa mer om exempelvis vad du behöver tänka på när du ansöker om tillstånd eller vart du hämtar ansökningshandlingar.

Läs gärna också riktlinjer för enskilda avlopp , 296.2 kB, öppnas i nytt fönster. som Samhällsbyggnadsnämnden antagit 2018.

Tömning av slam

Kommunen anlitar LBC i Borås för hämtning av slam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar.

Läs mer på följande sidor om kostnader för slamtömning och vad som gäller.

Längre handläggningstider

Just nu är det ett högt tryck in på bygg- och miljöförvaltningens miljöavdelning. Det gör att handläggningstiderna påverkas.

När du ansöker eller har ett ärende hos oss är det nu därför extra viktigt att ha kompletta handlingar, eftersom begäran om kompletteringar tar tid.

Vi ber dig ha överseende med att handläggningen i nuläget kan ta något längre tid. Vi arbetar för att du ska få ett besked eller beslut så snart som möjligt.