Mobilmeny.

Slam och latrin

Kommunen anlitar LBC i Borås för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar. En avgift utgår per gång och per anläggning och intervallet för hämtning bestäms av renhållningsordningen, renhållningsordningen hittar ni under dokument och blanketter.

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar får endast utföras av den entreprenör kommunen har avtal med.

Läs mer om LBC i Borås som Bollebygds kommun har avtal med. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slamavskiljare till trekammarbrunnar töms huvudsakligen en gång per år. Slutna tankar töms när du som kund gör en beställning av tjänsten till kommunen. Det går bra att upprätta en årsbeställning för fastigheter som kräver mer än en tömning per år. Kontakta kommunens tekniska kundtjänst för beställning av slamtömning.

För tömning, borttransport och behandling av slam från slamavskiljare, slutna tankar och latriner med fasta uppsamlingsbehållare, utgår avgifter enligt särskild taxa. Slamtömning under jourtid betalar du direkt till entreprenören enligt deras taxa.

På följande sidor kan du kan du beställa slamtömning, läsa mer om om avgifter för slam- och latrintömning samt hur du komposterar latrin.

Efter utförd tömning ska entreprenören lämna en klisterlapp vid dörren eller brevlådan, för att informera dig om genomförd tömning.

Som fastighetsägare ansvarar du för att din brunn är tillgänglig

  • Brunnslock ska vara av lätt material, till exempel plast glasfiber eller plåt och kunna öppnas av en person. Lock eller manlucka får ha en maxvikt på 35 kilo om den kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon typ av handtag. Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kilo och bör då av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.
  • Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga för hämtning av slam. Lock till slamavskiljaren samt manlucka eller annan tömningsanordning till sluten tank får inte vara övertäckt. Brunnen ska vara synlig, utmärkt och frilagd från växtlighet.
    När slamavskiljaren eller tank ligger utanför den egna tomten, eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet som anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsinnehavarens namn och fastighetsbeteckning.