Mobilmeny.

Solcellspaneler och solfångare

Det är sällan det behövs bygglov för solceller, men undantag finns! Oftast handlar det om att du bor i ett område med kulturhistoriskt värdefull miljö. Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning om du känner dig osäker på vad som gäller för din mark eller byggnad efter att ha läst informationen nedan.


Solceller på tak eller fasad

Utformning och placering
Hur solceller utformas och placeras påverkar hur en byggnad ser ut och upplevs. Fundera på vad som passar din byggnad bäst.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De ska följa byggnadens form.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

När krävs bygglov?

  • När det är integrerade solceller som ersätter tidigare tak- eller fasadmaterial.
  • När solcellerna avviker från byggnadens form, till exempel om de har en annan vinkel än takets lutning.
  • Om det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Här hittar du ansökan om bygglov för solceller .

När behövs bygganmälan?
Solceller på tak eller fasad kräver bygganmälan om installationen påverkar byggnadens bärande konstruktion. Exempel på detta är om solcellernas tyngd gör att taket måste förstärkas eller om placeringen påverkar brandskyddet så att det påverkar insatser från räddningstjänsten. På Brandskyddsföreningens webbsida Länk till annan webbplats. finns mer information.

Här hittar du anmälan för solceller .

Vad gäller vid landskapsbildsskydd?
Vill du placera solceller på en byggnad i ett område med landskapsbildskydd kan du behöva ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde | Länsstyrelsen Västra Götaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solceller på marken

Placering
Vid installation av solceller på marken är det viktigt att platsen är lämplig och inte påverkar omgivningen negativt. Ta kontakt med oss gällande platsens lämplighet när du har planer på en större markanläggning eller om du bor inom detaljplanelagt område.

Det kan vara bra att prata med din granne först så att solcellerna inte uppfattas som en olägenhet. Även när bygglov inte behövs för lägre marksolceller så får de inte bli en olägenhet för andra, vilket kan medföra tillsyn och sanktionsavgift.

När krävs bygglov?

  • Om det är minst 1,7 meter under någon del av konstruktionen som solpanelerna sitter på, så räknas den som en byggnad som kräver bygglov.
  • Om de ska placeras i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Vad gäller vid landskapsbildsskydd?
Vill du placera solceller på marken i ett område med landskapsbildskydd kan du behöva ansöka om dispens hos Länsstyrelsen. Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde | Länsstyrelsen Västra Götaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på vid strandskydd
Vill du placera solceller på marken inom ett strandskyddat område behöver du ansöka om dispens från strandskyddet. Här hittar du ansökan om strandskyddsdispens.

 

Läs mer om solceller: Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.