Mobilmeny.

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och en viktig del i arbetet med att få fram förnybara energikällor. Vindkraften bidrar till en bättre miljö globalt, men kan påverka delar av närmiljön negativt.

Vindkraftverk

Idag finns vindkraftverk i varierande storlek från miniverken under 20 meter upp till 200 meter och därutöver. I Bollebygds kommun finns ännu inga vindkraftverk uppförda, men exploatörer utreder möjligheterna att etablera sig i ett par områden i kommunen.

Kommunen har också tagit fram ett tillägg till översiktsplanen för vindbruk som antogs 2011. I planen beskrivs planeringsprinciper för vindkraft och vilka områden som kommunen anser vara lämpliga för etablering av vindkraft. Totalt beräknas det kunna byggas 15 större verk i de föreslagna områdena.

Tillstånd eller anmälan krävs

Vindkraftverk ger en ren och miljövänlig energi. Det kan också orsaka olägenheter för människor och natur. Det krävs tillstånd eller anmälan för att bygga och ta i drift vindkraftverk.

Enstaka mindre vindkraftverk under 50 meters totalhöjd, så kallade mini- och gårdsverk, kräver endast bygganmälan eller bygglov. Större anläggningar med höga och flera vindkraftverk kräver tillstånd enligt miljöbalken och prövas av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen. Kommunen har i dessa ärenden möjlighet att lämna synpunkter under prövningen och hänsyn ska tas till översiktsplanen och de delar som berör vindbruk däri.

Vem prövar vindkraftsfrågor?

Information om vilka roller och ansvar myndigheter, länsstyrelser och kommuner har i relation till vindkraftsfrågor och prövning av vindkraft hittar du på Energimyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Via Vindbrukskollen (som ges ut av länsstyrelserna) som är en nationell karttjänst kan du se vindkraftverks etableringar inom kommunen. Det är en karttjänst som via uppdateringar ska ha aktuell information. Trots det kan informationen vara felaktig då det är flera inblandade (projektörer/ägare av vindkraftverk, kommunerna själva med flera) som uppdaterar informationen.

Läs mer: Vindbrukskollens karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.