Mobilmeny.

Nyfiken på EU?

EU kan kännas stort och långt borta, men visste du att du påverkas av vårt medlemsskap i stort sett varje dag?

Här får du en tre minuter lång introduktion till EU av Sveriges Riksdag.

EU är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att i dag omfatta 27 länder.

Från början handlade det om att gemensamt kontrollera kol- och stålproduktion för att bland annat hejda kapprustning och nya kring mellan länderna. I dag ingår många fler frågor i EU-ländernas samarbete, exempelvis att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad.

Sverige är ett av de 27 medlemsländernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och vi gick med 1995 efter en tämligen jämn folkomröstning.

EU-fördragen

Kanske har du hört talas om Lissabonfördraget, Nicefördraget eller Maastrichtfördraget? De är alla fördrag. Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Vill du läsa mer om EU-fördragen och vad de innebär? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-avgift

Det är inte gratis att vara med i EU, medlemsländerna betalar en EU-avgift.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det kostar pengar att genomföra den verksamhet som EU-länderna har kommit överens om. Därför har EU:s organisation en egen budget som finansieras genom att EU-länderna betalar en årlig EU-avgift. Budgeten motsvarar ungefär 1 procent av EU-ländernas hela ekonomi.

Vad gör EU?

Det enkla svaret är att det handlar om samarbete. Sverige och de andra EU-länderna har pekat ut ekonomiska och politiska frågor som de vill arbeta med tillsammans. Ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och hållbar utveckling i EU-länderna är några av målen för samarbetet. Att främja fred och bekämpa diskriminering är andra.

Vem bestämmer vad EU ska göra?

Det är Sverige och de andra EU-länderna som tillsammans bestämmer vilka frågor EU ska jobba med. Arbetet sker i EU:s beslutande institutioner.

I ministerrådet sitter ministrar från EU-ländernas regeringar. I Europeiska rådet sitter EU-ländernas stats- och regeringschefer. I Europaparlamentet sitter politiska ledamöter som är folkvalda i EU-länderna.

Vill du veta mer?

En stor del av våra svenska lagar som stiftas i riksdagen har sitt ursprung i EU. Inom vissa politikområden beslutas allt på EU-nivå, inom andra områden nästan ingenting. EU:s makt beror på vilken fråga det handlar om.

Endast EU-nivå

Vissa frågor kan bara beslutas gemensamt av EU-länderna på EU-nivå, till exempel konkurrensregler, fiske, internationell handel och penningpolitik för eu-länder som har euro som valuta.

Både EU och EU-länder

Vissa lagar kan både beslutas gemensamt på EU-nivå och nationellt av EU-länderna själva, till exempel inom områdena miljö, jordbruk, energi, transporter och frågor om den inre marknaden.

EU stödjer/kompletterar

EU-länderna kan ta gemensamma beslut på EU-nivå som stödjer eller kompletterar EU-ländernas nationella lagstiftning, till exempel inom kultur, turism, industri och utbildning.

Frågor där EU inte bestämmer

Det finns många områden där EU-länderna inte samarbetar och där EU alltså inte kan bestämma om exempelvis lagar, regler och ersättningar. EU-länderna bestämmer till exempel själva om inkomstskatter, barnbidrag, pensioner, skolan samt hälso- och sjukvården. I sådana frågor är det medlemsländernas egna regeringar och nationella parlament som äger rätten att ta beslut.

Vill du veta mer?

EU står just nu inför flera olika utmaningar — allt från ekonomiska till miljörelaterade och från tekniska till globala utmaningar. Många människor har förlorat förtroendet för politikerna. En del av det som har uppnåtts genom den europeiska integrationen, t.ex. den fria rörligheten för personer, har börjat ifrågasättas.

Det är mot denna bakgrund som Ursula von der Leyen — Europeiska kommissionens första kvinnliga ordförande — lade fram sina politiska riktlinjer i juli 2019. Enligt riktlinjerna ska EU satsa på följande sex övergripande områden:

En europeisk grön givlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En ekonomi för människorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Främjande av den europeiska livsstilenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett starkare Europa i världenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En ny satsning på demokrati i Europalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du läsa mer?

EU-kommissionen - EU & Jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I diskussioner om politik nämns ofta vissa personer, till exempel Sveriges statsminister eller en ledare för ett oppositionsparti. Det beror på att det är människor som fattar beslut och utformar politiken. Detsamma gäller för EU.

EU-institutionerna är helt enkelt ställen där politiker från alla EU-länder kan träffas för att samarbeta för gemensamma, konkreta resultat.

EU-kommissionens webbsida EU & Jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen.

Europaparlamentetlänk till annan webbplats är medborgarnas röst. Parlamentet företräder och väljs direkt av EU-ländernas medborgare genom val som hålls vart femte år.

Det senaste valet till Europaparlamentet hölls våren 2019. Nästa val hålls 2024. Du har rätt att rösta från och med 18 års ålder.

Eufonder.se

eufonder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du en guide där du kan läsa mer om de program som svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta i. Kort om dem nämns nedan.

Hälsa för tillväxt

Programmet Hälsa för tillväxt (2014-2020) främjar innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem, förbättrar befolkningens tillgång till bra och trygg vård, och främjar skydd mot gränsöverskridande hälsohot.

I Sverige är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nationell kontaktpunkt.

LIFE

Programmet LIFE har som syfte att bidra till att genomföra, uppdatera och utveckla EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning.

I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet, och hanterar svenska ansökningar. Läs mer om LIFE-programmet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Programmet har fokus på våld mot kvinnor och barn, jämställdhet och antidiskriminering. Det finns dessutom ett program med fokus på barns rättigheter (FN:s barnkonvention).

Läs mer om programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap länk till annan webbplats(engelska).

Erasmus + stipendium

Erasmus är ett utbildningsprogram inom EU. Är du student och inskriven vid en högskola eller ett universitet i ett EU-land har möjlighet att söka stipendium för utbytesstudier eller också praktik inom EU. Hur mycket pengar du kan få beror på i vilket land du gör dina utbytesstudier/praktik.

Mer information

Erasmus+ utbytesstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Erasmus+ Praktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kreativa Europa

Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik.

Kreativa Europa Desk Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. I Sverige delar Kulturrådetlänk till annan webbplats och Svenska filminstitutetlänk till annan webbplats på uppdraget.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna)

Över hälften av de EU-pengar som går till olika projekt slussas via de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Fonderna förvaltas av kommissionen och EU-länderna gemensamt.

ESI-fonderna är främst inriktade på forskning och innovation, digital teknik, stöd till en koldioxidsnål ekonomi, hållbar förvaltning av naturresurser och småföretag.

EU har följande struktur- och investeringsfonder:

 • Sammanhållningsfondenlänk till annan webbplats – finansierar transport- och miljöprojekt i de länder där bruttonationalinkomsten per invånare ligger under 90 procent av EU-genomsnittet. Här ingår inte Sverige.

EU kan inte ta hand om allt – och det har heller aldrig varit målet. EU:s handlingsutrymme fastställs och begränsas tydligt i EU-fördragen. Den övergripande principen är att EU bara ska agera när ett mål bättre kan uppnås tillsammans på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå. Kanske har du någon gång undrat vad EU gör och har gjort för dig?

EU-kommissionens webbsida EU & Jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om fördelar såsom:

 • Säkra och enkla resor inom EU
 • Studier, praktik och arbete var som helst i EU
 • Erasmus+
 • Ungdomsgarantin
 • Den europeiska solidaritetskåren
 • Fri rörlighet för varor, tjänster och kapital inom EU
 • Sjukvård och säkerhet i hela EU
 • Konsumenters rättigheter
 • Bra telekommunikationer i EU
 • EU-finansiering i din region

Engagemang och idéer bidrar till utveckling. Du som har idéer kan föra fram dem, engagera dig i den lokala utvecklingen och söka pengar till projekt. Detta kallas lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Målet är att skapa attraktiva områden, nya företag och fler jobb.

Leader Sjuhärad är ditt stöd i processen

Leader Sjuhäradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är vårt kontor i Sjuhäradsbygden. De hjälper dig med din idé och stöttar ditt projekt från början till slut.

Exempel på projekt som genomförts genom Leader Sjuhärad och finansiering genom EU:

Finansiering genom EU-medlemskapet

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden är de fyra EU-fonder som finansierar lokalt ledd utvecklig i Sverige.

Europa Direkt Sjuhärad är Sjuhärads informationskontor när det gäller EU-frågor. Bollebygds kommun driver Europa Direkt Sjuhärad i samarbete med Europeiska kommissionenlänk till annan webbplats med stöd av Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats och Länsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Kontoret ger dig som invånare eller verksam i Sjuhärad, information och kunskap om EU. Vi vill också stimulera till engagemang när det gäller EU-frågor som har betydelse för vårt område.

Europa Direkt Sjuhärads kontoret ingår i ett nätverk av cirka 450 regionala informationskontor i Europalänk till annan webbplats varav 14 kontor finns i Sverige. Kontoret i Bollebygd drivs av en projektledare med stöd av kommunens kommunikatör, folkhälsostrateg och en arbetsgrupp. Vi ordnar aktiviteter, seminarier och evenemang kring aktuella EU-frågor.

Var social med oss!

Europa Direkt Sjuhärad finns på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Följ oss gärna där! Vi håller dig uppdaterad om vad som händer och sker på EU-fronten och anordnar tävlingar då och då.