Mobilmeny.
Bollegården

Äldreboende

Bollebygds kommuns äldreboende ligger strax ovanför Gästgivartorget i centrala Bollebygd. Äldreboende är en boendeform för dig som har stora behov av omvårdnad och som inte längre kan bo kvar i din egen bostad trots omfattande hjälp eller där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.

För att få en plats i boendet måste man göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare.

Äldreboendet är uppdelat i två delar

 • Gruppbostäder där personer med demenssjukdom bor
 • Äldreboende där personer med somatisk sjukdom bor

Du bor i egen lägenhet och har omvårdnadspersonal nära till hands dygnet runt. Varje avdelning har en stor gemensam balkong eller uteplats, matsal samt sällskapsrum med TV. Mellan de båda byggnaderna finns en större trädgård.

Vad är lokala värdighetsgarantier?

Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen i kraft som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen har Bollebygds kommun infört lokala värdighetsgarantier för särskilt boende för äldre.

Målet med de lokala värdighetsgarantierna är att såväl brukare som personal ska bli nöjda med den omsorg, den service och de tjänster som erbjuds. Garantierna ska säkerställa att omsorgen ges enligt den nationella värdegrunden. De lokala värdighetsgarantierna ska också beskriva hur man kan lämna synpunkter på verksamheten.

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform för den som på grund av demenssjukdom, psykisk sjukdom eller annan funktionsnedsättning inte längre klarar av att bo i sin egen ordinarie bostad. På särskilt boende erbjuds aktiviteter och möjlighet till gemenskap med andra. Verksamheten utgår alltid från den enskildes förmåga och önskemål. Plats på särskilt boende beviljas av kommunens biståndshandläggare, tel. 033-23 13 00.

Våra lokala värdighetsgarantier för särskilt boende för äldre

 • Bollebygds kommun garanterar att äldre på särskilt boende, och
  deras närstående, får ett gott bemötande av personalen. Det innebär bland annat att personalen är trevlig, tillmötesgående och lyhörd för den enskildes behov och önskemål.
 • Bollebygds kommun garanterar att äldre med plats på särskilt
  boende får en kontaktperson senast en vecka före inflyttning.
 • Bollebygds kommun garanterar att ankomstsamtal genomförs
  senast tre dagar efter inflyttning på särskilt boende. Ankomstsamtalet följs upp inom en månad.
 • Bollebygds kommun garanterar att en genomförandeplan upprättas
  och undertecknas inom en vecka efter inflyttning. Genomförandeplanen ska vara upprättad i samråd med brukaren eller dennes företrädare. Genomförandeplanen följs upp inom tre månader.
 • Bollebygds kommun garanterar att uppföljningssamtal genomförs
  vid behov, eller minst två gånger per år.
 • När den enskilde på särskilt boende, eller dennes anhöriga, framför klagomål på verksamheten garanterar Bollebygds kommun att
  ett samtal genomförs med den enskilde inom två veckor. Syftet
  med samtalet är att hitta en lösning på de problem som den enskilde upplever. Samtalet ska följas upp inom tre månader.
 • Bollebygds kommun garanterar att personalen på särskilt boende
  har synlig namnskylt med foto.
 • Bollebygds kommun garanterar att all personal på särskilt boende
  är kompetent och engagerad.