Mobilmeny.

Boendestöd

Om du behöver stöd i ditt boende kan du i vissa fall få en insats som kallas boendestöd. På den här sidan kan du läsa mer om vad som krävs och vad insatsen innebär.

Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) för personer som bor i eget boende och tillhör någon av nedan angivna målgrupper. Bistånd enligt SoL förutsätter bedömningen att den enskilde inte kan tillgodose sina behov på något annat sätt. I Socialstyrelsens termbank definieras boendestöd som ”bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Boendestödet ska anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv”. Genom insatsen ska den enskilde få stöd att öka sitt aktiva deltagande snarare än att vara en passiv mottagare av service.

Boendestödsinsatsen utgår alltså från individens delaktighet. Boendestödjaren ska hjälpa, motivera och stödja individer tillhörande målgruppen, så att individen får möjlighet att förbättra och/eller upprätthålla förmågan att leva ett så aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt i hemmet, i vardagen och i samhället. Inom IBIC uttrycks det som att boendestödjaren arbetar stödjande och tränande tillsammans med individen.

Eftersom insatsen ska vara av utvecklande och/eller bibehållande karaktär, ska intentionen vara att behovet av boendestöd på sikt minskar, eller till och med helt upphör. Boendestödets utformning ska anpassas i samspel med den enskilde utifrån dennes biståndsbedömda behov, egna förutsättningar och de individuella mål som utformats i samverkan mellan handläggare och brukare. Insatsen ska bidra till att brukaren klarar av att bo i eget boende, och därigenom utgöra ett alternativ till mer omfattande insatser.

Socialförvaltningen erbjuder boendestöd via Resursteamet och funktionsnedsättningsverksamheten. Målgrupperna är personer som har funktionsvariationer, personer med psykisk ohälsa eller personer med beroende och/eller missbruk eller annan social problematik och som har behov av motiverande och stödjande insatser för att fungera i sitt boende och sin vardag. Grundregeln är att boendestöd främst har sin målgrupp i personer mellan 18-65 år, medan personer över 65 års behov bättre motsvaras av hemtjänstinsatser. Dock skall en individuell bedömning av behov och förutsättningar alltid göras.