Mobilmeny.

Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn far illa eller verkar behöva stöd, kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen som jobbar med barn och unga. Vi är en del av socialtjänsten i Bollebygds kommun.

För att göra en anmälan kontaktar du individ- och familjeomsorgen genom att ringa 0734- 64 75 32 eller via kommunens växel på 033-23 13 00.

Har du akut oro för ett barn kan du på kvällar och helger ringa till sociala jouren, via 112 och be att få tala med sociala jouren i Borås.

Anmäla misstankar

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

För att göra en orosanmälan behöver du inte veta att din misstanke stämmer, det räcker att du misstänker att det finns ett barn som far illa. Det är socialtjänstens uppgift att utreda uppgifterna.

Alla som arbetar i en verksamhet som berör barn under 18 år är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det kallas anmälningsplikt. Det gäller till exempel personal i skolan, barnomsorgen, på fritids, inom sjukvården och polisen. Det gäller även om denna verksamhet drivs privat. Det är då inte möjligt att vara anonym.

Vad händer vid en anmälan

När vi tar emot en anmälan lyssnar vi in vad oron runt barnet gäller, kanske ställer vi några kompletterande frågor för att tydliggöra vad oron består i. Vi gör en omedelbar skyddsbedömning för att ta ställning till om barnet/den unge är i behov av omedelbart skydd. Därefter följer en förhandsbedömning och vi får då prata med anmälare, barnet/den unge och vårdnadshavare. Vi tar ställning till om det kan tänkas att barnet behöver stöd eller skydd från socialtjänsten och inleder i de fallen utredning. En förhandsbedömning får pågå i max två veckor.

Utredning och stöd

Om utredning inleds gör vi tillsammans med barn och vårdnadshavare en plan för utredningen med vad som ska utredas och vilka som ska kontaktas. Målet med en utredning är att ta reda på om barnet har behov som inte tillgodoses och hur dessa på bäst sätt ska kunna tillgodoses framåt. För att ta få tillräcklig information om barnet kan ibland samverkan ske med till exempel skola eller sjukvården. Vårt mål är att barnet med stöd av de vuxna som finns runt barnet ska vara tryggt och ha det bra, ibland räcker resurserna i nätverket inte till och det kan bli aktuellt med stödinsats. Vilken eventuell stödinsats som kan bli aktuell beror på hur barnets behov ser ut, men vår interna öppenvård jobbar med en mångsidig problematik och kan även erbjuda råd- och stödsamtal utan beslut från socialtjänsten.

Om insatser beviljas görs en vårdplan tillsammans med barnet/vårdnadshavare för att tydliggöra målen med insatsen och vad som ska uppnås. En utredning kan också avslutas utan åtgärd, dvs i de fall barnet har tillräckligt med skydd runt sig eller parterna inte vill ha stöd. Socialtjänsten strävar alltid efter samarbete och jobbar nästan uteslutande med frivillighet. I väldigt få fall föreligger en påtaglig risk för den unges hälsa och samtycke till behövlig vård saknas, varpå det kan bli aktuellt att socialnämnden behöver ansöka om vård enligt tvångslagstiftning, förkortad LVU.

Stöd till dig som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare kan kontakta oss för att få stöd eller råd i ditt föräldraskap, du kan göra en ansökan utan att specificera vad det är du vill ansöka om för stöd.

Sekretess

Inom socialtjänsten råder stark sekretess och vi får inte lov att lämna ut uppgifter till annan än de uppgifterna berör. Sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men (26 kap. 1 § OSL).