Mobilmeny.

Att starta livsmedelsverksamhet

För att få bedriva en livsmedelsverksamhet krävs att anläggningen antingen är godkänd eller registrerad hos miljöenheten. Skillnaden mellan dessa är att vid ansökan om godkännande görs en prövning av lokalen, verksamheten och systemet för egenkontroll uppfyller lagstiftningens krav. Godkännande krävs endast för anläggningar som tillverkar eller förpackar produkter avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, och endast om de är tillverkade av animalisk råvara, t.ex. slakterier, köttanläggningar, mejerier, osttillverkning.

Registrering är en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i bygg- och miljöenhetens register. Exempel på verksamheter som ska registreras är restauranger, caféer, skolkök, bagerier, kiosker, butiker och lager.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat .pdf eller .jpg

Kontroller kommer att ske med regelbundna intervaller för både godkända och registrerade anläggningar.

Livsmedelsanläggningen definieras som den plats där företagaren bedriver verksamheten. Om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som en ny livsmedelsanläggning och skall anmälas på nytt. Tidigare innehavares godkännande eller registrering gäller inte för den nya ägaren. Krav på godkännande eller registrering gäller även vid ombildning av företag, som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer, detta även om det är samma personer som driver verksamheten. Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering bryter du mot lagen, detta gäller även vid ägarbyte av befintlig lokal. Du riskerar åtal. I den kontroll som görs där miljöenheten utreder ägarförhållandena kommer du att få betala timavgift för nedlagd tid.

Om du avslutar din verksamhet ska du meddela detta till bygg- och miljöenheten. Den som står som ägare till verksamheten vid början av kalenderåret betalar en årlig avgift.

Tillfälliga verksamheter

I vissa fall behöver inte tillfälliga verksamheter registreras, t.ex. om verksamheten bara bedrivs ett fåtal gånger per år, och endast ett par dagar i taget, eftersom den då inte anses vara ett livsmedelsföretag. För verksamheter som ska hålla på många dagar gäller att verksamheten ska vara registrerad. Observera att om du ska använda en befintlig livsmedelsanläggning, t.ex. ett restaurangkök, för förberedelse och förvaring av livsmedel som ska säljas på annan plats så är detta en väsentlig ändring i den befintliga verksamheten, du är då skyldig att meddela bygg- och miljöenheten om detta.

Mobila verksamheter

Om du åker runt på olika platser med din verksamhet, exempelvis korvvagn, och säljer eller serverar livsmedel, anses du ha en mobil livsmedelsanläggning. Anmälan ska göras i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Internet

Om man bedriver handel med livsmedel, exempelvis matmäklare, omfattas om kravet på registrering. Detta gäller även om företaget inte fysiskt kommer i kontakt med livsmedlen, t.ex. om det endast förmedlar varor. Det är kontoret som är livsmedelsanläggningen i detta fall.

Animalieanläggningar

Med animalieanläggning menas en livsmedelsanläggning som producerar eller förpackar livsmedel, där kött eller fisk ingår som råvara, och där livsmedlen levereras vidare till andra anläggningar. Ofta är det Livsmedelsverket som har ansvaret för prövning av godkännande av animalieanläggningar, t.ex. för styckningsanläggningar. Då ska ansökan om godkännande skickas till Livsmedelsverket, på deras hemsida finns mer information.

Import och Export

Skriv i din ansökan eller anmälan om import ingår i din verksamhet.

Avgifter

För godkännandeprövning motsvarar avgiften en årlig kontrollavgift. Årlig kontrollavgift tas ut från och med året efter att verksamheten startat. För registrering tas en avgift ut, 1200 kr. Årlig kontrollavgift tas ut från och med det år då verksamheten startar. Årlig kontrollavgift räknas ut enligt livsmedelsverkets vägledning om riskklassning och beräkning av kontrolltid. Det antal kontrolltimmar som verksamheten tilldelas multipliceras sedan med gällande timtaxa fastställd av kommunfullmäktige för att räkna ut den årliga avgiften. Om det vid kontroll av verksamheten konstateras sådana brister att kontrollen behöver följas upp eller att sanktioner behöver utfärdas räknas detta som extra offentlig kontroll och det debiteras för nedlagd tid med timtaxa fastställd av kommunfullmäktige, 1200 kr/timme.