Mobilmeny.
Utvecklingsplan framsida

Ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan påbörjades 2019 och beräknas pågå till årskiftet 2021/22.

Samrådstiden är avslutad

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd fram till 31 januari 2021. Inkomna synpunkter ställs samman och kommenteras i en samrådsredogörelse, vilken är vägledande inför det fortsatta arbetet med förslaget.

Nästkommande steg är utställning, vilket innebär att kommunen kring ett omarbetat förslag samlar in synpunkter från berörda parter igen. Utställningen kommer att äga rum under 2021.

Samrådshandling (december 2020) länk till annan webbplats


Bollebygd behöver en ny översiktsplan

Kommunens gällande översiktsplan antogs 2002. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och våra framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram.


Bollebygd om 20 år

Bollebygd ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. I den nya översiktsplanen ska vi blicka 20 år framåt i tiden och sätta nya mål att arbeta mot i framtiden. Kommunen har ett mål om ökad befolkning. Det förutsätter att vi tillgodoser behovet av bostäder och arbetsplatser och att den kommunala servicen utvecklas. Planeringen av den byggda miljön måste också skapa möjligheter för att minska vår påverkan på den omgivande miljön och på klimatet.

Hur tas en översiktsplan fram?

Processen att ta fram en översiktsplan är tidskrävande och pågår ofta under minst ett par år. Det börjar med en tidig dialog innan ett första förslag tas fram. Därefter följer ett samråd där synpunkter samlas in, förslaget förfinas och kan sedan ställas ut för granskning där synpunkter åter samlas in. Till sist kan ett förslag antas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om processen för att ta fram en översiktsplan.


Processtegen för att ta fram en översiktsplan