Mobilmeny.
Utvecklingsplan framsida

Ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan påbörjades 2019 och beräknas pågå till årskiftet 2021/22.

Utställning av ny översiktsplan


Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen anger Bollebygds kommun en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner. Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns redovisningar för hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse, för en hållbar utveckling inom kommunen.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens långsiktiga planeringsinriktning.

Vad är ett utställningsförslag och utställning?

När kommunen har arbetat fram ett förslag på en ny översiktsplan ska förslaget först skickas ut på samråd och därefter utställning. Bollebygds kommun har nu kommit till fasen där översiktsplanen är redo för utställning. Det innebär att kommunen skickar ut planförslaget för synpunkter till kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. Syftet med utställning är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Till utställningsförslaget finns även en sammanställning av den tidiga medborgardialogen, synpunkterna från samrådet (samrådsredogörelse) och miljökonsekvensbeskrivningen.

Lämna synpunkter

Utställningstiden för översiktsplanen är från 2021-06-10 till 2021-08-31.

Förslaget är digitalt och visas bäst på stora skärmar. Läs allt om Utställningshandling här på webben. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lämna dina synpunkter direkt på sidan under fliken ”Lämna synpunkter här”. Synpunkter kan också lämnas via e-post eller brev.

Om du vill ta del av förslaget digitalt men inte har en tillgång till en dator, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, telefonnummer 0734-64 71 09.

Vad som händer efter utställningstiden

Efter utställningstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och redovisas för politikerna. De inkomna synpunkterna ingår i sista omarbetningen av förslaget innan antagande. Kommunen räknar med att anta planen i slutet av 2021.

Kontakt

För frågor gällande översiktsplanen, processen, hur man lämnar in synpunkter med mera, kontakta oversiktsplan@bollebygd.se.


Samrådstiden är avslutad

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd fram till 31 januari 2021. Inkomna synpunkter har ställts samman och kommenteras i en samrådsredogörelse, vilken är vägledande inför det fortsatta arbetet med förslaget.

Samrådshandling (december 2020) Länk till annan webbplats.

Bollebygd behöver en ny översiktsplan

Kommunens gällande översiktsplan antogs 2002. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och våra framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram.

Bollebygd om 20 år

Bollebygd ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. I den nya översiktsplanen ska vi blicka 20 år framåt i tiden och sätta nya mål att arbeta mot i framtiden. Kommunen har ett mål om ökad befolkning. Det förutsätter att vi tillgodoser behovet av bostäder och arbetsplatser och att den kommunala servicen utvecklas. Planeringen av den byggda miljön måste också skapa möjligheter för att minska vår påverkan på den omgivande miljön och på klimatet.

Hur tas en översiktsplan fram?

Processen att ta fram en översiktsplan är tidskrävande och pågår ofta under minst ett par år. Det börjar med en tidig dialog innan ett första förslag tas fram. Därefter följer ett samråd där synpunkter samlas in, förslaget förfinas och kan sedan ställas ut för granskning där synpunkter åter samlas in. Till sist kan ett förslag antas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om processen för att ta fram en översiktsplan.


Processtegen för att ta fram en översiktsplan