Mobilmeny.

Motioner

Ledamöterna i kommunfullmäktige får väcka motioner om kommunens verksamheter. Ersättare får bara lämna in en motion när hon eller han tjänstgör som ledamot vid ett fullmäktigesammanträde.

En motion anmäls på fullmäktiges möte

Motionen anmäls på fullmäktiges sammanträde och remitteras då till den nämnd som ska handlägga motionen. Förslag om att motionen ska bifallas eller avslås lämnas sedan av berörd nämnd, till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner som inte besvarats redovisas för kommunfullmäktige två gånger varje år, på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Lämna in en motion i god tid före mötet

Kommunstyrelseförvaltningen ska ha fått motionen senast nio vardagar innan ett sammanträde för att inkluderas på ärendelistan. Motionen ska endast gälla ett ämne och vara skriftlig.

Motioner ska e-postas till kommunstyrelsen@bollebygd.se .Motion kan också lämnas till kommunens reception eller skickas via post till:

Bollebygds kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd