Mobilmeny.

Egenkontroll receptfria läkemedel

Du som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, anpassat till just ditt försäljningsställe, och finnas lätt tillgängligt för all personal. Ett egenkontrollprogram med enkla och tydliga instruktioner är ett bra stöd för personalen i den dagliga verksamheten.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för

  • Hur väsentliga förändringar anmäls till Läkemedelsverket
  • Kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd
  • Mottagningskontroll
  • Exponering och förvaring av läkemedel
  • Saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera)
  • Hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats samt dokumentation för spårbarhet och reklamationer
  • Utbildning av personal
  • Kontroll av åldersgräns
  • Att och hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.

Så går kontrollen till

I Bollebygds kommun är det miljöenheten som kontrollerar att varje försäljningsställe följer regelverket, medan Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och får fatta beslut om åtgärder när reglerna inte följs.

Miljöenheten besöker alla som anmält till Läkemedelsverket att de säljer receptfria läkemedel. Vid kontrollen använder vi en checklista och en vägledning som Läkemedelsverket har tagit fram. Efter besöket får företaget en rapport som sammanfattar resultatet. Om det fanns brister vid första besöket kontrollerar miljöenheten att de rättas till. Vid allvarliga brister, eller brister som inte åtgärdas, skickas ärendet vidare till Läkemedelsverket som då kan besluta om åtgärder.

Miljöenheten besöker varje försäljningsställe minst en gång vart tredje år.

Avgifter

Utöver det tar samhällsbyggnadsnämnden avgift för kontrollbesöken. I Bollebygd baserad avgiften på en timtaxa, för närvarande 1000 kronor/timme.

Om miljöenheten konstaterar brister som kräver uppföljande kontroll tar vi ut en avgift som motsvarar den faktiska kostnaden för den uppföljande kontrollen.

Inledande bestämmelser
1 §. Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

2 §. Timavgiften i denna taxa följer kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagens områden.

3 §. För kontroll över näringsidkare som bedriver detaljhandel enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel tas tillsynsavgift ut med 860 kr per timme (år 2015).

Avgiftsskyldig
4 §. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Nedsättning av avgift
5 § Om det finns särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Bollebygds kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

Denna taxa träder i kraft den 2016-03-01