Mobilmeny.

Bollebygd, Fjällastorp

Planområdet ligger nordväst om Bollebygds centrum, norr om Hindåsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder för en blandad målgrupp som tar hänsyn till de natur-, kultur och landskapsvärden som Nolåns dalgång inrymmer. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra en sammanhängande framtida västlig expansion av Bollebygds tätort. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planens formella namn: Detaljplan för Bollebygd, Fjällastorp 3:6 m.fl., Fjällastorp. Se detaljplanen på kartan.

Bearbetning inför granskning pågår

Samhällsbyggnadsförvaltningen bearbetar just nu inkomna samrådsyttranden och kommer bland annat att sammanställa alla yttranden i en samrådsredogörelse och fortsätta utveckla planförslaget.

Ta del av samrådshandlingarna

Samrådshandlingarna hittar du under "Dokument och blanketter". Samrådstiden pågick mellan 27 september - 27 oktober 2023.