Adoption

Har du frågor eller funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra utredare

För att få adoptera måste du vara minst 25 år och ha tillåtelse från socialnämnden, ett så kallat adoptionsmedgivande. Den rekommenderade högsta åldern för att söka medgivande är 42 år. Du kan adoptera själv eller tillsammans med din partner.

Gå en föräldrautbildning först

Innan du ansöker om tillstånd för adoption ska du ha deltagit i en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen kommer informera om vad ditt nya adoptivbarn har för behov och vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

Bli godkänd adoptivförälder

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om en ”medgivandeutredning” hos familjerätten. Familjerätten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder och om du har den kunskapen om adoptivbarn, adoptivbarns behov och adoptionsspecifika frågor som är förväntat av dig.

Utredningen handlar bland annat om

Tidigare och nuvarande levnadsförhållanden

  • Hälsotillstånd
  • Utbildning
  • Arbete
  • Ekonomi
  • Kunskap och insikter om adopterade barns behov
  • Syn på barnuppfostran

Utredningen blir då den grund som socialnämnd använder i sitt beslut om medgivande. Ett adoptionsmedgivande gäller i två år. Du har rätt att överklaga beslutet.

Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barnet.

När du adopterar en anhörig

Om du vill adoptera din partners barn ska du lämna in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger familjerätten i uppdrag att utreda och bedöma om adoptionen ser till barnets bästa. Familjerättens utredning ligger sedan till grund för tingsrättens beslut. I Bollebygd vänder man sig till Borås Tingsrätt.